< Markos 8 >

1 Nanya nayiri ane, ligozin na nit gbardan, wa duku na iwa di nin nimonli ba. Yisa yicila nono kata me a woro nani, 2 “In lanza nkunekune ligozine, bara na idi nin mi ayiri a tat sa imongli. 3 Inwa ti nani igya sa ulli ni mongli ima kuzu izintizo indina. Among mine na nucu niti nipït.” 4 Nono katame kawaghe, “Tima se akallang in burodi nweri ti ni anit alele nin kiti kane sa anit?” 5 A tirino nani, “Akalang nburodi amashin nari i dumun?” I woroghe, “Kuzor.” 6 A ta ligozin na nite i sozọ kutin a sere a kallang kuzore. Na ata inlira, a pucu akallanghe ana nono kata me i koso ligozin nanite. 7 Iwa din nin nagir niboa, tutun na atta nlira ku, akuru ana nono katame i koso. 8 Ileu ishito. I pitiro ingisin nimonlẹ, i kullo akuzun kuzur. 9 Anite waduru amui anass kikane. Yisa nin cino nani i gya. 10 Na apira nanya zigin myen nin nono kata me, i gya udu kusarin Dalmanutha. 11 Afarasiyawa nuzu ida ida cizina mayardan nanye. I pizira kulap kiti me inuzu kitene kani, inan dumunghe. 12 A Kpilliza nanya kibinayi me nanya nfip mi lau a woro, “I yarin ta ko kuje din piziru kulap? Kidegen in bellin minu, kuji kone mase kon kulap ba.” 13 A suna nani, a kuru a pira nan nya zirgin myen, udu uleli uwul kullẹ. 14 Nono katwa me kuru I shawa uyirun borodi. Na iwa myen uborodi na uwa kata urum nangyen jirige ba. 15 A wuno nani atuf a woro, “Punon iyizi iyenje kiti bara iwa ming kuse na Farisawa nin wala mi kusen Hiridus.” 16 Nono kata me kpilza nati mine, “Bara na ti di nin u'nburodi ba.” 17 Yisa wa yiru illeli imone, anin woro nani, “In yarin ta idin kpilizu nbelleng diru nburodi? Idu sa uyinne? Na isa yino ba? Nibinayi mine nta ni lalangha? 18 Idi nin nizi, na idin yenju ba? Idinin natuf na idin lanzu ba? na i lizino ba? 19 Nan nwa kosu anit amoiyi ataun akallang nborodi a taun a ngisin na kuzun acecek amashin nari iwa pitiru an borode?” I woro ghe, “Likure nin na ba.” 20 “Tutung na nwa kosu anit amoiyi anas akallang nburodi kuzor, akuzun acecek amashinari kagisin nburodi wa lawa?” I woro ghe, “Kuzor.” 21 A woro nani, “Idu sa uyinuawa?” 22 I da Ubaitsaida. A nite ki kane daghe ning mong udü i fo Yisa ku acara a dudo ghe. 23 Yisa kifo udüwe ncara, a nuzu ninghe nanya kagbire. Na atanghe ataf nizi a tarda ghe acara, a tiringhe, “Udin yenju nimomongha?” 24 A yene kitene, anin woro, “In yene anit nafo aca ale na adin gallu.” 25 Akuru a tarda acara me nizi nnite, unite puno iyizi me, uyenju me kpilla lau, ayenje imong vat kanang. 26 Yisa taghe agya udu killari me, anin woro, “Na uwa piru nanya kagbiri ba.” 27 Yisa nuzu nin nono kata me udu nanya kagbirin Siseriya Filipi. Na iwa din cinu libauwe atirino nono katame, “Anit din du menghari?” 28 I kawaghe I woro, “Among dindu Yohanna unang sulsuzunu ulau. Among dü 'Iliya,' among tutun din su umong nanya nanang nliru nin nnu Kutellẹ.'” 29 A tirino nani, “Anung din su meng ghari?” Bitrus bellinghe, “Fere Kristi.” 30 Yisa wunno nani atuf na iwa belling umong ubelleng me ba. 31 A cizina udursuzu nani gono in nit ma niu nan nya nimon gbardang, a kune nan na Priestoci nan nanang niyerte ba narighe, I ma molughe, Kimal nayiri atat afita nanya kisek. 32 A benlle ulle ulire kanang. Bitrus yiraghe udu kasari kurum anin ghanan wunughe kutuf. 33 Yisa gitirino a yene nono katame anin tunna a kpada Bitrus ku anin woroghe, “Kpilla kimal nin Shaitan! Na udin kpilzu imong Kutellẹ ba, ma ubelleng nimung na nit cas.” 34 Anin yicila ligozin na nite nan nono kata me a woro “Asa umong di nin su a dorti, na anari liti me, a yira kuchan nkulme adofini. 35 Bara ullenge na adinin su a se ullai sa ligan amaku, tutung ulenge na a dira ulai me bara meng nin liru nlai a ma se ulai. 36 Iyaghari imong icine unit ma se use nimong inyï ullele vat, anin dira ulai me? 37 Iyanghari unit ma serzu nin nlai me? 38 Vat ulenge na adin lanzu nci nin nin nliru ning nangya nko kuji ku zenzen nin kulapi, gono nit ma lanzu ncinme asa ada nan nya tigo ncif me nin nono kadura Kutellẹ.”

< Markos 8 >