< Markos 15 >

1 Nin shantu kiti nin kui dinding, adidya kutin nlira, nan nalcu kuna, nan nanan niyert a-a vat an lisosin tere tinu, itere Yisa inya ninghe idi nakpa Bilatus ku. 2 Bilatus tinighe, “Fere ugo na Yahudawe?” a kawaghe, “U belle nane re.” 3 A didya kutin nlire dunjo tinu gbardang kitenne Yisa. 4 Bilatus kuru atiringhe, “Na ukawa ba? Lanza tipinpin tongo na idin bellu litife? 5 Na Yisa nkuru akawa Bilatus ku Ulliru ba, imone na Bilatus ku umamaki. 6 Kubi idi Bilatus asa bunku nani kucin kurum, urika na inin tiringhe. 7 Nan nya nanan licinne among waduku anan firu nnun, nan nya nanan nfiru nune lisa nmong wa di Barabas. 8 Ligozin nanite da kitin Bilatus i woroghe a sü nani imonghe na amene nsue. 9 Bilatus kawa nanin a woro, “I dinin nsu nsun minu ugoh na Yahudawa?” 10 Awa yinin bara ivirari nta adidya kutin nlira da nin Yisa kitime. 11 Adidya kutin nlira tula ligozin nanite Ighantin tiwui ibellinghe idinin su ibunku nanin Barabasari ku. 12 Bilatus kawa nanin tutung aworo, “Nene yaghari nba ti nin goh na Yahudawe?” 13 Ikuru ighantina tiwui, “Kotinghe kitene kucha!” 14 Bilatus woro nani, “Iyapin imon inanzanghari atah?” Ikuru ighantina tiwuiye, “Kotinghe.” 15 Bilatus wa yita nin su a nonko anite nibineyi, a bunku nani Barabas ku. Na a kpizo Yisa ku anin nakpa nanin ame idi kotinghe. 16 Anan techu natino pira ninghe nanya kutii lipitin, inin yicilla lipitin nan techu natino. 17 Ishono Yisa ku kultuk kudya, i peu imart itaghe liti. 18 Ichizina ulisuzughe, “i lisofi ugo na Yahudawa!” 19 I kpeghe liti nin likpu, i titizinghe ataf. Izazinghe, itumuzunghe. 20 Na iwa malu usughe liyong, ikalaghe kultuk kudyawẹ, ikpilla i shonghe kunme. I gya ninghe uchin din kotinghe. 21 Ita umong unan katu ayauna kucha nkotunẹ gbas, ulenge na awa nuzu kagin gbiri, lisame Simion kunan Kirawani (uchiffin Alexander nin Rufus). 22 Anan techu natino da nin Yisa nkankiti na idin sumun u Golgotha (kikanga na idin yicu skull). 23 Iketilne nmyen inabi nin myrrd inaghe anari usonẹ. 24 Ikotinghe kucha inin koso imon me isu maferu feru natimine kitene nimon me iyinin kome kusareri kogha mase. 25 Kubi nikoro itat nin kulelenghari iwa kotinghe. 26 I yertine kulap I tafaghe kuchẹ un bellu kulapi me, “UGOH NA YAHUDAWA.” 27 Iwa kotinghe ligo nin nakiri a waba, uwarum nchara ulime, uwwarum nchara ugule. 28 Ulire na iwa su nanya niyertẹ kullo ulenge na iwa bellinng (Imunughe ligowe na nan kulapi). 29 Alle na iwa din katizu libauwe zoguzoghe, izullu atimine mine idin du “Aha” fe ulle na uba turnu Kutin nlira ukuru ukẹ kunin nanya nayiri attat, 30 bollo litife utolu kitene kuche!” 31 Nanere wang adidya kutin lira wa dighe liyong ligowe nan nanan niyerte iworo, “Ana tuchu among amini ndari utuchu litime. 32 Na Kristi, ugoh Isaraila tollu kitene kuchan kotine, tinan yene tiyinna.” Allenge na iwa kotin nani ligowe billighe uliru unanzang. 33 Kubi kun tochin, kiti tinna kisirou vat udu ikoro in tir. 34 Nin fikoro fin tire Yisa tina ghatina liwui, “Eloi, Eloi, Lama Sabatani?” Ulle na ukpliwe nworo, “Kutellẹ nin, Kutellẹ nin, inyagharin ta usuni?” 35 Among na iwa yisin kupowe lanza inin woro, “Lanzang adi yichu Iliya ku.” 36 Umong tah uchum adi shintin usoso nmyen mi gbalala, ata likpu, anakpaghe asono. Unite woro, “Nati yene sa Iliya ba da toltinghe.” 37 Yisa ghatina liwui ata kuchulu atinna aku. 38 Kuzeni kongo na kuwa kese kiti kilau kutï nlire tinna kujarta tiba unuzu kitene unuzu kitene uda dak kadas. 39 Na unan chawe na awa yising in yenju Yisakun yene aku nani, aworo, “Kidegen unit ulele gono Kutellẹri.” 40 Among awani wang wa yisin npït idin yenjẹ. Nanya mine Maremu Magadaline, Maremu (unan Yakubu ubene nin Yoses), a Solomi. 41 Kube na awadi in Galili iwa dofinghe isuzughe katah. Among awani gbardang wa da ninghe Urushalima. 42 Na kuleleng nta, bara lire wadi lirin kye kitiari, wati liri kafin lin na Sabat, 43 Yusufu kunan Armatiya da kite, awa di umong udyawa nanya nanan kutï nlira, ulle na awadin cha ntollu kilari tigoh Kutelle. A tah ayi akone ado adi tiring kidowo Yisa kitin Bilatus. 44 Bilatus lanza umamaki nworu Yisa mal ku; ayichila unan chawe atiringhe sa Yisa mal ku. 45 Na awa lanza kitin na chawa Yisa nmal bku, a na Yusufu ku kidowe. 46 Yusufe wadi amal seru kumalti. A toltighe kitene kuchẹ a techeghe nya kumaltẹ, adi nonkoghe nanya na tala. Ma anin yillino kutala a tursu kibullung kiseke mun. 47 Maremu Magdaline nin Maremu unan Yoses yene ki kanga na ikasa Yisa kuku.

< Markos 15 >