< Markos 13 >

1 Na Yisa wa cinu unuzu nanya kutein nlira, warum nanya nnono kattah me woroghe, “unan dursuzu, yene atala alele nin makyekye nmanaki!” 2 A woroghe, “Uyene makyekye madidia maane? Na nlon litala ba lawu kitene Non ba vat iba turzunu anin.” 3 Adi so kitene litalan zaitun likot kutii nlira, Bitrus, Yakubu, Yohanna, ligowe nin Andrawus tiringhe likot, 4 “Belle nari ninshiyari iba suu ile mone? Yaghari madura nari nworo vat nile imone nan naduru udaka?” 5 Yisa tunna nbellu nani, “Yenjeng umon wa wultung munu. 6 Anit gwardang ba dak nanya ni, 'Mere Ame,' tutung ibati anit gbardang wulu. 7 Assa ilanza ubellen nakum kitene nakum, na iwa fya nibinai mine ba; ima suu ille imone, vat nani ligaghe nsa daba. 8 Nkang kipin ba firunu nkang, Tigoh ba nari tigoh. Iba se uzunu niti niti gwardang iba su akpong. Ile imon inanzaghe uchizinari. 9 Song cha. Ima du nin ghinu kiti nago, iba fo minu nanya natii nlira. Iba yisinu nbun na go nafo imon nyenu kitimine. 10 Bara nani ima burnu ubelu nlirun nlai udu kifi nanit vat. 11 Iwa kifo munu idomun kiti nagoh, na iwah fya ayi mine kifene nile imon na iba bellu ba. Ka na iba bellu nkoni kube amon nanyan nkoni kube, ille imon na iba bellu ima nie munu; na nughere masu ulire ba, nfip Kutellẹari. 12 Gwana banii gwana me imollu, uchif nin gono me. Nono ba fiu nibineyi nachif mine bara imolsu nanin. 13 Anit vat ba naari munu bara lissanni. Amma ule na a ba tere, kibinai me aba se ulai. 14 Asa uyene umon izemzem yissin kiti kah na idin woro iyisin ku ba, (na unan yenju niyert yining), na allenge na idin Yahudiya na icumm udu apara, 15 ulle na adi kutii kitene na awa toluba, sa ada yiru imomon nanye imomon nanya, 16 ulle na adi kunnen nawa dak nyiru ugudum me ba. 17 Kash imon nkunne kuneri na lenge na imayitu nin nono nibebene nin nalenge na idumun nonon nmazinu na yiri ane! 18 Sun nlira na ile imone nwada kubi likus ba. 19 Unieu udya ba yitu, i masu ilemon na anitin sa yenne ba, nworu na Kutellẹ wa kye uyẹh, udak nene, na isa su nani ba, å na iba kuru isu nani ba 20 In sasana Cikilare na can ayire ba, na iwa se unan lai ba, bara alle na ina fere, unin nare nati i werne ayire. 21 Tutun asa umon mbellin minu, 'Yenen, Kristi ulle!' Sa, 'Yenen, aminii!' na iwa yinin ba. 22 Bara an Kristi kinu nin na nan nliru nin nu Kutellẹ kinu ma nuzu ima dursuzu imon yenju nin ni mon nmamaki, inan wultuno anit Kutellẹ wang adin uso nani. 23 Song ncha. Nna me bellum minu vat nille mone a na kube nsa da ba.” 24 Assa ayiri nneu ane nkata, uwui ba siriu, na upui mani nkanang me ba, 25 iyin kitene kani ba dissu akara allenge na adinitene nani ma zulunu. 26 Ma imanin yenu gono nnit in nuzu nanya nawut nin likara lidyah nin gongong. 27 A banin tu nono kadura Kutellẹ amma piturnu allenge na ana fere nanin nnuzu tikot tinas uyiru na pori nyi udu napori kitene kani. 28 Yiran uyiru nimon kiti kucha kupul. Assa iyene tilanghe ncizina utilu naffa appese yinnong kusike nda susut. 29 Nanere tutung iyinigh ille mone ncizina, yinnon ada susut kibuluu'. 30 Kidegen, mbellin minu, imon illele ma kulu vat ma kuji kone nin kata. 31 Kitene nin yii ma katu, na uliru nin ma katuba. 32 Ubelleng liri lole nin kubi kone na umong yiru ba, na nono kadure kitene kane, sa gono me yiru ba, uchifere chas. 33 Song nin yiru! Yenjeng, bara iyiru sa kome kubiari ba. 34 Umasin nafo unit ulle na assu uchin: acinno kilari me na chara nacin me, koyeme nin kata-a me. Anin belle unan ca kibulughe yenje uwasu mmoro. 35 Bara nani sun ucha! Bara na iyiru kubi ko na Cikilare ma dak ba, sa nin dew nwui, sa nin kitik, sa nin kolusunu kukulok, sa nin kui dindin. 36 Awa da minu, na awa adah da se minu mmoro ba. 37 Ille mon nan din bellu minu, ndin bellu anit vat, yenjen kitii!”

< Markos 13 >