< Luka 21 >

1 Yesu fiya iyizi ayene kitene kani anin yene anan nikurfunghe din nizun usadaka mine nanya kukuzenghe. 2 A yene umon uwani na ulese wa ku adin ti nikubu iba nanya kukuzunghe. 3 Anin woro, “Kidegene mbelen minu, ule uwanin derun lese inta vat a kata anit ane. 4 Vat mene wani nanya nigbardan ile na idimun. Bara nani ule uwanin salin lese, wani nanya likimun me, vat nikurfun mere a wanutun. 5 Nafo na amon waliru kutii nlira, nafo na ma kye nin natala acine nin sadaka, a woro, 6 “Bara ile imune na idin yenju, ayiri ba dak na ima sunu nlon litala kitene nlong na ima sali sa uturne ba.” 7 Bara nani itiringhe, I woro, “Kumallami, nin shiyari ile imone ba ti?” 8 Yesu kawa, “Yenjen umon wada rusuzu minu Bara anit gbardan ba dak nin lisa ning, I din belu, 'Mere ame,' 'Kuben ndaa susut.' Na i wa dufin nani ba. 9 I wa lanza ubelen likum nin fizu nayi, na I wa lanza fiu ba, bara na ile imone ma dak nin burne, nara nani na liganghe nsa da ba.” 10 Akuru a woro nani, “Nmgiin ma su likum nin umong nmgiin, kipin tigoo nin kan kipin tigoo. 11 Kutyene ma zullunu kang, nin nite gbardan kukpan ma yitu nin nijase tekanu tididya. Adadu fiyu ma yitu nin nalap adidya kitene kani. 12 Bara nani makin ile imoone vat, ima ti minu acara iti minu ayiasirne, ima du nin ghinu nanya ni larin nlira nin nilari licin, I ma du nin ghinu ubun tigoo nin nbun na gumna bara lisa ning. 13 Uba soo kube na iba belu imoon icine ile na Kutelle nsuu minu. 14 Bara nani keleng nibinai mine na ima kesuzu ati mine udu kuni kube ba. 15 Bara na nba ni minu tigbulan nin kujinjin, na vat anan nari mine wasa ita mayardan ku sa I kpiliya umon uleru ba. 16 Bara nani acef, nwana, adondon nin nakura ma nakpu minu, ima ti among mine ikuzu. 17 Ima nari minu bara lisa ning. 18 Bara nani na liti titi mine lirum ma wulu ba. 19 Nenyan nteru nibinai mine I ba se imon kitene tilai mine. 20 I wa yene ikilino Urshalima nin nasoja, yinnong unanzwe nda susut. 21 Na ale na idin Yahudiya cum udu kitene natala, ale na idi nanya kipine kitik nuzu, na I wa yining a le na idi tikauye piru ba. 22 Bara na ale ayire an tunjuari, bara vat ni lee imon na ma yertin kulo. 23 Kash nawani ale na idin nin naburi kumat nin nalee na idin mazinu nono nanya na yiri ane! Bara na ijasi idya ma yitu nmgine, niin tinana nayi udu anite. 24 Imanin mulsu nani nin kusangali ima soo alin nanyan nmgene vat, awurmi ma patilu Urshalima udu kubin kulu na wurmi. 25 Kulap ma yitun nwui, nanyan mpoi, nin nanya niyinin, nin kitene nyii, nin puyu nati nmgen, nany nlazu fiyu ngurzunu na rawa adidya nin fune. 26 Anit ma kuzu ifiliza bara fuyu inca nimon ile na idin cinu kitene nyii. Bara na likara kitene kani ma zulunu. 27 I ba nin yenu Gono nnit din cinu nanya na wut nin likara nin zazu udya. 28 Bara nani ile imoone nwa cizin, fitan iyisin, inin ghantin ati mine, bara na utucu mine nda duru susut.” 29 Yesu benle nani tiwankari, “Yenen kuca kupul nin nace vat, 30 I wa yene kuca kupul ngutuna afa apese din tilu I yino bara ate mine au kubi kusik nda susut. 31 Nanere, I wa yene ile imoone din dasu, yinong au kipin tigoo Kutelle nda susut. 32 Kidegene, mbelinminu, na ko kuje a katu ba, se imoon ilelee nkulo vat. 33 Kitene kane nin nmgen ma katu vat, bara nani na ligbulan lirum nanya nlirunighe ma katu ba. 34 Bara nani, dinjan atuf nati mine, bara na nibinai mine wati getek nin na dadu ananzang, inyeu mso na dadu ahem, nin kpilizun nliru nyii, bara na lere wada muu minu, 35 nafo libarda, bara na lima dak liti na nit vat nanan nlai na idi nanya inyii ulele. 36 Bara nani, Punon iyizi vat kubi idin tizun nlira bara inan se agan kang inan cuo ile imoone na ima dak, inin yisin mbun Gono nit.” 37 Kubi ko na awadin dusuzu nanya kutii nlira nin kitwik a nuzu udas, anin moro kiten nlon litala na idin yicu litalan Zaitun. 38 Anite vat da nin koi dindin inan lanzaghe nanya kutii nlira.

< Luka 21 >