< Yuhana 10 >

1 “Kidegenere, Nbelin minu, ulenge na apira nanya nshing ligo nakame na libo kibulun ba, asa a kala udanga a pira, unit une ukiriari nin nan bolsu nimon. 2 Ule na a pira kibulun amere unan libya nakame. 3 Ame unan ca ma punghe kibulun. Akame ma lanzu liwui me, ama yicu akame nin tissa mine a nutun nani udu udas. 4 Asa anutuno akame ndas vat, ama cinu nbun mine, akame dortoghe, bara na i yiru liwui me. 5 Na ima dofunu kumara ba, iba na cumghari bara na iyiru liwui kumara ba.” 6 Yesu wa belin nani to tinan tigolde, na iwa yinnin sa inyaghari adin bellu ba. 7 Yesu kuru aworo nani, “Kidegenere, nbelin minu, menghari kibulun nakame. 8 Vat na lenge na ina dak ameng dutu udak, akiriari nin na nan bolusu nimon, na akame ma lanzu nani ba. 9 Menghari kibulunghe. Asa ko uyeme unit npira unuzu ning, ama se utucu; ama pira anuzu ama se kiti kileo. 10 Na ukiri din dak ba se asu likiri, amolu, anin nanza. Meng na dak ina se ulai ise unin gbardang kang. 11 Menghari unan libya ugegeme. Unan libya ugegeme asa ana ulai me bara akame. 12 Ame unan libya nduk, na unan nakam ba, na amere unan nakame ba, awa yene kinyinyo ucin dak ama sunu akame a cum awulu. Kiyinyo ma yiru a wulttun ani. 13 Ama cum asun akame na ama rissu anin ba, bara na ame unan katwa ndukkari. 14 Menghari unan libya ugegeme, in yiru ananing, ananighe yiruoi. 15 Ucife yirui, Meng wang yiro Ucife, Meng nani ulai ning bara akame. 16 Ndi nin na mong akama alenge na adi an longo ligowe ba. Anin wang, nma dak mun gbas, ima lanzu liwui nighe iso ligo lirum unan libyawe wasamme. 17 Bara nanere nta Ucif di nin su ning, nna ni ulai ning nnan sere unin tutung. 18 Na umong ma seru unin kiti nin ba, Menghari na ceo unin usan ning. Ndi nin likara nciu nnin, in yita nin likara in yirun nin. Nna seru ulenge uduke kitin Ncif ningari.” 19 Iwa se ukosu nibinayi nanya na Yahudawa bara ubellu nliru une. 20 Among mine gbardang woro, “Adi nin kugbergenu ayita nin nilaza. Iyaghari nta idin lanzughe?” 21 Among mine woro, “Na ule ulire un nan nilazari ba. Kugbergenu wasa ku puno iyizi nduwa?” 22 Kubi nbukin wessu da in Urshalima. 23 Kubi linna wadi, Yesu yita ncin nanya kutii nlira kitin shizunun Solomon. 24 A Yahudawa kilighe, iworoghe, “Udiduru kome kubiari uma sunu nari nanya nkpilzu? Andi fere Kriste nuzu fang ubelin nari.” 25 Yesu kawa nani, Nna bellin minu na iyinna ba. Nitwa nanga na nsu nanya lissan Ncif ning, ilele nna ushaida litininghe. 26 Vat nani na iyinna ba bara na anung akam nighari ba. 27 Akam nin din lanzu liwui ning; in yiru nani, inung din dortui. 28 Ndin nizu nani ulai un saligann; na ima so inana ba, ana umong ma bolu nani nacara ning ba. (aiōn g165, aiōnios g166) 29 Ucif nighe, na ana nii inung, akatin koghaku vat nin likara, na umong wasa a bolo nani nacara Ncif ba. 30 Meng nin Cif ninghe, unit urumere.” 31 A Yahudaw kuru iyauna atala iba filusughe. 32 Yesu kawa aworo nani, “Ndurso minu imon igegeme gbardang Nnuzu kitin Cif. Nanya niyeme imonari iba filusui mung?” 33 A Yahudawe kawaghe iworo, na tiba filusu fi kitenen kan katwa ka gegeme ba, tiba filusufi kitenen nanzu lissa Kutelle na udinsu, bara fewe, unitari, umini din pilu litife nafo Kutelle.” 34 Yesu kawa nani aworo, “Na udi nanya niyertin nduka mine ba, 'Nworo, “anung atenlleari”' 35 Asa ayicila nani atenle, kiti na lenge na uliru Kutelle na dak kiti mine (ana uliru Kutelle iwasa ikoso uni ba), 36 idin bellu nile na Ucif na kussu ato nanya nyii, 'Udin nanzu lissa Kutelle,' bara na nworo, Meng Usaun Kutelleari'? 37 Andi na ndin su nitwa Ncif ninghari ba, na iwa yinnin nin i ba. 38 Vat nani, ndi su nining, andi ma na iyinna nin mi ba, yinna nin nitwawe bara inan yiro iyinno Ucife nanya nmi ameng nanya Ncif.” 39 Ikuru imala ukifun Yesu ku tutung, a nyaghe sa upiru nacara mine. 40 Yesu wa nya tutung udi kaffinu kurawan Urdun kiti kanga na Yuhana wa shintu anit ku nmyen nin cizunue; awdi so kikane. 41 Anit gbardang wa dak kitin Yesu. Iso nbellu, “Na Yohana wa durso nkan katwa in yenu ba, vat nimon ilenge na Yuhana wa bellu litin Nnit ulele kidegenere.” 42 Kitene nane, anit gbardang wa yinnin nin Yesu.

< Yuhana 10 >