< Ugalantiyawa 5 >

1 Bara lisosin liwosarinKristi na bunku nari. Bara nani yissinan nin nakara na iwa yinnin tutung ikuru i pira tikanci ba. 2 Yeneng, Meng, Bulus, nworo minu asa ina kalza minu acuru cas, na Kristi ma so imon imon kitimine ba. 3 Tutung ndin bellu udu kitin ko uyeme unit ulenge na ina kala ghe kucuru usoghe gbas adofin uduke vat. 4 Na nmyen mine duku nin Kristi ba, vat na lenge na idinin sü ise utuchu kitin nduka, anun wulu kitin ballu Kutellẹ. 5 Bara kitin Ruhu nan nya yinnu sa uyenu ti din cha nayi akone nan nya lissosin lilau. 6 Nan nyan Kristi Yisa sa ukalu kucuru, sa usalin kaue na unare imon imong ba. Nani nan nya katuwa in yinnu sa uyenuari cas unare imon. 7 Ina su ucume gegeme. Ghari nin na wantin minu ulanzun liru kidegen? 8 Ukpilliu nibinayi mine nani na kitin nlenge na a yicila minuari ba. 9 Uyist cingiling asa umala kiti nan nya likalan vat. 10 Idi nin nayi akone litime nan nyan Cikilari nin woru na iba su umong ukpilizu ugang ba. Ulenge na ata minu inani ta shogolok a yaunu ushara litime, ko ame ghari. 11 Linuana asa har idin su uwazin kalu kucuru, in yaghari ta nmini din niu uda duru ko kubẹ? uma nin so ikala imon ntizu ntiruzue kuca nkotine. 12 Meng dinin su alenge na idin wultuzunu minu tassa ati mine kiti mine. 13 Bara Kutellẹ na yicila minu linuana, wos se dei na iwa katwa nin yitu wos mine bara kidowo ba, ama nan nya nsü buzunon ati. 14 Bara na uduke vat pitirin nan nya duka urum, nan nya nin ''uma yitu nin sü nnan kuponfe nafo litife.'' 15 Asa idin kifizu nu ileo inawa nati, sun esn bara iwa molusu ati mine. 16 Uliru nin ule, cinan nan nyan Ruhu bara iwa ni kidowo imon nsü me. 17 Bara na kidowe din cinu ugang nin Ruhu, a unin u Ruhu cina ugang nin kidowo inughe naba din su ivira nin nati. Bara iwa su imon ilenge na idi nin sun sue. 18 Andi u Ruhu di ligowe nan ghinu, na idi nan nyan duka ba. 19 Nene adadu kidowo di kanang. Annare unozu nin na wani, lidu lizemzem, 20 licin ncil, usu niyiu, ivira nati, ufirun liru, liyarin, tinana nayi, usalin munu nati, umatu kiti, uwutuzunu, kibinai kisirne, 21 umolu ntoro, idogwoi, nin nimuse ni le imone na ina wunun minu atuf mun, nafo na uwa malu uwunun atufe mun, alenge na idin su imus ni le imone na iba piru kipin tigoh Kutellẹ ba. 22 Kumatin Ruhu tutung kunanare usü, ayi abo, lisosin lisheu, ayi asheu, usali tinanayi, lisosin licine, uyinnu sa uyenu, 23 usalin bardada, nin kifu liti. Imus nalele na ushara di nati mine ba. 24 Inung tutung alenge na idi anitin Kristi Yisa ina bana kidowo nin tok kinin a imon inanzang nsü kinin. 25 Adi tisosin nin Ruhu na ti cinu ligowe tutun nin Ruhu. 26 Na tiwa so anan karusuzo ba, tifiza ati ayi, sa tiso in shina nati.

< Ugalantiyawa 5 >