< Uafisawa 3 >

1 Bara nanere meng, Bulus, Kuchin in Kristi Yisa bara anughe awurmi. 2 Andi ina lanza ubellen nyizu Kutelle nan nna min gegeme bara anughe. 3 Nafo amoro nyenju kitine kani na iwa dursai, kidegen ka na ki yeshin na nwan nyertin nin liru båt. 4 Nan nya nani iwa yene iyerte umọti minu iyinin uyinu nighe uyeshin ki tenen Kiristi. 5 Kanga na iwa durso among aji ba, udu anit, vat nin nani iwa durso nono kata udu anit, vat nin nani iwadurso nono kata me nin nanan nliru nin nu allenge na iwa chiou nani kusar kurum nanya nfip Kutellẹ. 6 Inug awurumi adondon nlii ngadu a linuwana kidowo nin li, nonno kidowo adondon nkosu nan linuwana anan kasu likawali nan nya Kristi Yisa bara uliru nlai. 7 Bara nani nnaso kuchin bara ufilu nin bolu Kutellẹ na tina se bara likara me. 8 Meng ulle na ndi ubene chung nan nya na nan nibineyi nilau ina nii ulle ubolu Kutellẹ. Nbellu kadurau nse Kristi kiti nawurmi use ulle na ukatin likara nworo unit se. 9 Bara in duro anit kidegen ka na ki nyeshin ncizinu nburnu udu aji aji, ame ullenge na ana kye imon vat. (aiōn g165) 10 Nan nya na nan dortu Kutellẹ, nna duro uyiru ngan gan nin likara tigo kitene kane. 11 Kitene nbelen nlai me ini na dak nan nya Kristi Yisa Cikilari bete. (aiōn g165) 12 Nan nya Kristi tidini likara nibineyi ninyinnu me nan nya yinnu sa uyenu bite kitine mẹ. 13 Bara nani ndin bellu minu na nidowo mine nwa kuba, bara uniu ule na meng diniu bara anughe, ngongong minere na di. 14 Kitene nanere, Ntumuno nin nalung nbun in Chief bite, 15 ulle na vat nanit nan nono mine nan nya kitene kani nin yii ullele nase ukẹ nin lisa kiti me. 16 Aba niminu nafo na use tigomedi, se likara nanya nfip nnu Kutellẹ, ulle na adi nnanyafe. 17 Bara Kristi na so nan nya mine nan nya yinnu sa uyenu, bara inan se litino inyisinu nin nakare nan nya nsuu. 18 Inan yinno, ligowe nin nalle na isosin bara Kutellẹ, impash, injengaran, impiit kitene kani, nin chancham nsuu Kristi din yizari. 19 Yinnon, ussu Kristi katin likara nworu unit yinin, bara inan se ukulunu likulung Kutellẹ. 20 Nene kitime ullenge na awanya asu imon vat kitine nimon vat sa ukpiliu kibiineyi bit. 21 Uzazinu udu kitene nan nya kuti nlira nin Kristi Yesu udu aji aji vat sa ligang uso nanin. (aiōn g165)

< Uafisawa 3 >