< 2 Utasalonika 3 >

1 Nene, linuana, sun nlira bara arik, bara ligbulan Cikilari nyaa mas nin zazinu, nofonalidi nin na nun, 2 tinan se tinuzu nachara na nan na buri asirne nin na nit ananzan, na vatari dinin kidegen ba. 3 Cikilari di nin kidegen, abatunu minu anin kuru ayenje minu unuzu na charan nnit unanzan. 4 Arik yinna nin Cikilari ndellen mine, iba su ili ubun su ni le imon nati kpada minu. 5 Nlirari Cikilari durso nibinei mine uchindu usuu Kutelle nin teru kibinei Kristi. 6 Nene, tikpada minu, linuna nya lisan Cikilari bite Isa Kristi, ichin vat gonni ulenge na a sosin sa atanda ale na ina seru kitibite. 7 Anun yiru iyizyari iba so nofo arik. Natiwa su nofo agballa nya mine ba. 8 Tutung na tiwa li imonli mmong sa nlira ba. Nworu nani, nya kataa nin nieu tiwa su kataa kitii nin liyirin, bara tiwa umon mine kutura. 9 Na ti dira akara ri ba, bara ti so-oh imon yenu kitimine, anun nan so bara arik. 10 Kubi na tiwa di nan ghinu, tiwa kpada minu, “Asa umon nari usu kataa, naawa li ba.” 11 Tina lanza amon nya mine di nin mon su ba. Na idin sukataa ba ama agballari nrusuzu nanit. 12 Nene imus nalele tikpada nin nakara nya Cikilari Isa Kristi, nya kutik na isu kataa ili imonli mine. 13 Anun, linuana, yenjen iwa chin usu ni mon ichine nya nibinei mine. 14 Asa umon nari ligbulan bit nyan niyert ilele, yenjen nani na imomon wa munu minu ba nan na nin ba, bara ina lanzan chin. 15 Na iwa yene gne nofo unan liburi lisirne ba, wunun gne kutuf nofo gwana. 16 Na Cikilari mmang litime niminu mmang vat nabi nya tibau mine. Cikilari so nan na nun vat. 17 Ilelere ilip nin, Bulus, nin na chara nin, udursuari vat nya niyert na nna yertin. 18 Na nshew Cikilari Isa Kristi sonan a nun vat.

< 2 Utasalonika 3 >