< 2 Ukorintiyawa 3 >

1 Ticizin uru nati bite tutunggha? Nati nin su nimung iyartinu runani udu kiti mine sa unuzu kiti bit ba nafo among anit ti nin suwe? 2 Anun ati mine uyertinari uru nati bite ma uyertinari nanya nibinai bite tiyiru nin yenju nanit vat 3 Inanin duru anughere iyertinu unuzu Krist, natinan, na ma yertin nin nimonye ba bara nanin nin fep milau Kutelle unan la, na kite ne natala ba bara nanya nibinai nanit. 4 Ulele re taa nari tidimun kibinai likara kite nen Kutelle nanya Kristi. 5 Na bara arikin mbatin ba nin nati bite, tida nimomong unuzu kiti bit b, bara nani indart biti Kutelleri. 6 Ame ule na ada nanarin tibatina acinme nalikawali apese ni nanya niyart ba nani nanya ife. bara iyerte din mols, nan wan infep milau din nizu ulai, 7 Nene wase katua ukul ka na sau nin niyyart kitene natalla wa daming liruu nkanang na anitin Israaila wa yenje Musaku mmuro me bara liruu nkanang mmurome, mongo na mina wulu dedei. 8 Na katwa nkanang fep katin lane ba ning gegeme ba? 9 nani katwa nca ukule3e nwa cau nani kanang in gbardan! 10 Bara tutung ule na i a dak nin kanan, na iduu nin kanang mone nanya kikane ba, bara na moo nkananghe katin minin. 11 na ile na idinin nkanang na midin katiz, ile na ina son sa liging ma yitu iyizi! 12 Bar na tidinin nayi akon, nadinin fiu ba. 13 Na nafo Muse ule na a wa tursu umuro me nin lisa, bara na anit Israila wa yene ugongon nkanang umuro me na midin malusu ba. 14 Baranani nibinai mine wa turdu, nin dak kitimone kjesi kune duu ketene yenju ni yerta nalikawali akus na isa puno b, bara na nanya Kristiari cas ia sa i kala mung. 15 Bara nanin udak kitimon, awadin yenju niyert Mus, kuyasi kune duu nibinai mine. 16 Bara unit nwa kpilu kitin Nci, kujase kone ba kalu kalu kidowo. 17 Nene ufere mfipppe. A kuca na mfippin ncife duku asu ubalino. 18 Nene vat bite, na upuno nara timuro bite tedin yenju nkanan Ncif, idin sakizu nari udu nkanang mirume unuzu mon nkanan udu minu bu, nafo na moone nuzu kitin Cifere na amere nfipe.

< 2 Ukorintiyawa 3 >