< 1 Utasalonika 5 >

1 Nbelen na biri nin na kus, na ubelen woru i nyertin minu imomon diba. 2 Anun atimine yiru chaut lirin Chikilari nofo ukiri nin kitik. 3 Asa iworo, “Mmang nin taup,” umolsu ba dak nani. Nnafo uwan nmaru na asa alanza ukonu. Na nnere na iba nyeshu nu ba. 4 Anun linuana, na idi nyan nsirt ba bari lo lire wa tuu minu nofo ukiri. 5 Bara anun vat nonon nkanangari nin nnonon lirin. Na arik nono kiti kari ba sa nonon sirt. 6 Bara nani, na tiwa sun mmoro nofo nigisine ba na ti yenje kiti tikpilza kidung. 7 Alenge na idin moro idin su nin kitikari, alenge tutung na idin soh idin su nin kitikari. 8 Bara na arik nono liri gnari, na ti kpilza kidung. Na ti shon kuyangi kidegen nin suu, a, kitik, kidegen tuchu uchin dak. 9 Na Kutelle na che na bara tinana nayi mere ba, bara usen tuchu nyan Cikilari Yesu Kristi. 10 Ulenge na aku bara arik, Sa tidin yenju kiti sa ti din moro, ti so ligowe nin ghe. 11 Bara nanitan linuana nofo na ina man su. 12 Ti din belu minu, linuana, yinnan nin na lenge na ina su kataah nyan mine nin nalenge na itaa minu akara. 13 Tikuru tibelin minu minon nani kang nyan suu bara kataah mine. Son mang nya mine. 14 Ti din ti minu akara, linuana: ale na isosin sa ukpadu wunon nani atuf, ale na nibinei mine kete ita nani akara nibinei, wutun kimal na le na idi gugur, nonkon nibinei. 15 Yenje umon wa kurtung imon inan zan nin ni nanzang udu kitin mong. Tenzinen nimon ichine udu linuana nin vat. 16 Suun liburi libo-o kolome liri. 17 Suun nlira sa ligang. 18 Nya nimon vat nan ugodo. Bara ulelere usu Kutelle nyan Kristi Yesu bara anun. 19 Yenje uwa bicho Ufunu. 20 Yenje uwa nari ni dura. 21 Dumuna imon vat. Mino ile imon a ichineari. 22 Chino vat nimon inanzan. 23 Na Kutelle mmang litime akusu fi vat, ulai nin kidowo fe so sa ndinon udak Ncikilari Yesu Kristi. 24 Unan kidegen ame ulenge na adin yichu fi, ulenge na aba su. 25 Linuana, sun nlira bara arik. 26 Lison linuana vat nin lulu na kpan nnuu ulau. 27 Ndin for achara nyan Cikilari nworu ikaranta iyert ilele udu linuana vat. 28 Na nshew Cikilari bite Yesu Kristi so nan ghinu anun.

< 1 Utasalonika 5 >