< 1 Yuhana 3 >

1 Yenen musin ukauna ulena Ucif na ni nari, ina yichila nari nono Kutelle. Nanere arike di. Bara nenere, uye yiru nari ba, bara na iyiru ghe ba. 2 Kinnayi nin, nene arik nono Kutelleri, na ise yino yeri tima yitu ba, tiyiru kubi ko na Kristi ma dak, tima yitu nafo ame, tima yenughe nafo na adi. 3 Vat ulena adinin le ubege ama yisunu kitime anin kusu litime lau nafo inda na ame di lau. 4 Vat ulena a leu ubun kulapi, adi durtu udoke ba. Bara nani kulape kunnare usalin durtu udoka. 5 Iyiru vat Kristi na dak bara ana yira alapi bit. Bara nan nya me kulapi diku ba. 6 Ulena adi nanya me adinin suu kulapi ba. Ulena aleu ubung kulapi na ayeneghe ba kokuwa na yirughe ba. 7 Nono nin, na iwa yinin imon rusuzu minu ba. Ame ulena asuu kata kalau adi lauware, nafo na ame Kristidi lau. 8 Ame ulena asuu kulapi ame di nin ibilis, bara ame ibilis nasuu kulapi tun uchizune. Bara nanere Gono Kutelle na dak, bara ana naza katwa in ibilis se. 9 Ulena ina marughe kiti Kutelle na adin suu kulapi ba bara imus Kutelle di nanya me. Na awangya asuu kulapi ba bara ina maru gye kiti Kutelle. 10 Nanya nanere nono Kutelle nin nono in ibilise ima yenu nanin kanang. Vat ulena anri usu nimong ilau ame di nin Kutelle ba, nin lena adini suu gwana me ba. 11 Bara ule usakwere ina malin lanzu nin chizunu, i suu ukauna nati mine, 12 na yinda na Kayinu nasu ulena awadi nin ibilis amini wa molu gwa name. Bari yanghari ana molu gwa na me? Bara katwa me wadi kan ibilis sari, nin lau gwana me. 13 Na iwa suu umamki ba, nwana nin, andi uye nari minu. 14 Tiyiru tina malin katu ukule udu annya lai, bara ti dinin suu nin nwana. 15 Ulena anari gwana me unan molusari. Inanin yiru ulai sali ligang di kiti nale anan molusari. (aiōnios g166) 16 Bara nani tiyiru ukaune, bara Kristi na ni ulai me bara nwana. 17 Bara ulena adinin nimong iye anin yene gwana me dimon ba, amini nari ubunu gwana me, iyizari ukauna Kutele di kitime? 18 Nono nin, nati suu ukauna ti nuu ba ko ti lem ama ni nayuka ni kidegen. 19 Bara nani tiyiru kidegen nin ni binai bit kit kiti me. 20 Bara andi nibinai bit wanla nari, Kuttelle katin nibinai bit, amini yiru imon vat, 21 Kin nayini, andi nibanai bit wala nari ba ti nin likara yisunu kiti Kutelle. 22 Vat elemon na titirino ama ni nari, bara tii ceu tidokoki me ti nani din suu imong na icoon kusari me. 23 Ulelare tidokoki me-tiyinin nin lisa son me Yesu Kristi nin suu kauna kogha, nafo na ana ni nari tidoka. 24 Ulena adin dortu tidokoki adi nanya me, Kutelle di nanya me. Nin nanere tima yinu adi nanya bit, nin fip milau na ana ni nari.

< 1 Yuhana 3 >