John 8:35

Por skllavi nuk rri përgjithmonë në shtëpi; ndërsa biri rri përgjithmonë. (aiōn g165)
وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْقَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ، أَمَّا ٱلِٱبْنُ فَيَبْقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ. (aiōn g165)
ܘܥܒܕܐ ܠܐ ܡܩܘܐ ܠܥܠܡ ܒܒܝܬܐ ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܥܠܡ ܡܩܘܐ (aiōn g165)
Եւ ծառան յաւիտեան տան մէջ չի մնում, իսկ որդին յաւիտեան մնում է: (aiōn g165)
Եւ ստրուկը տան մէջ յաւիտեան չի կենար, բայց որդին յաւիտեան կը կենայ: (aiōn g165)
দাস পৰিয়ালত চিৰকাল নাথাকে, কিন্তু সন্তান হ’লে সদায় পৰিয়ালত থাকে। (aiōn g165)
Kölə evdə daim qalmaz, oğulsa daim qalar. (aiōn g165)
Eta cerbitzaria ezta egoiten bethierecotz etchean, semea dago bethierecotz. (aiōn g165)
দাস চিরকাল বাড়িতে থাকে না কিন্তু সন্তান চিরকাল থাকেন। (aiōn g165)
Hag ar mevel ne chom ket atav en ti; met ar mab a chom ennañ atav. (aiōn g165)
Ya y tentago ti usago gui guima para todo tiempo; lao y lajiña sumaga para todo y tiempo. (aiōn g165)
ᎠᏥᎾᏝᎢᏃ ᎥᏝ ᎠᏓᏁᎸ ᏂᎪᎯᎸ ᎡᎯ ᏱᎨᏐᎢ; ᎠᎦᏅᎩᏍᎩᏂ ᏂᎪᎯᎸ ᎡᎰᎢ. (aiōn g165)
奴仆不能永远住在家里;儿子是永远住在家里。 (aiōn g165)
奴僕不能永遠住在家裏;兒子是永遠住在家裏。 (aiōn g165)
ⲡⲓⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁϥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϣⲁϥⲟϩⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ. (aiōn g165)
ⲠⲒⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲘⲠⲀϤⲞϨⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ϢⲀϤⲞϨⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. (aiōn g165)
Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. (aiōn g165)
A služebník nezůstává v domě na věky; Syn zůstává na věky. (aiōn g165)
Men Trællen bliver ikke i Huset til evig Tid, Sønnen bliver der til evig Tid. (aiōn g165)
De slaaf nu blijft niet altijd in huis; de zoon blijft er voor altijd. (aiōn g165)
En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. (aiōn g165)
And the bondman does not remain in the house into the age. The Son remains into the age. (aiōn g165)
A slave does not live in the house for life (aiōn g165). A son remains for a lifetime (aiōn g165).
And the bondservant abideth not in the house for ever: the son abideth for ever. (aiōn g165)
Now the servant does not go on living in the house for ever, but the son does. (aiōn g165)
Now the slave does not abide in the house for eternity. Yet the Son does abide in eternity. (aiōn g165)
Now the bondman abides not in the house for ever: the son abides for ever. (aiōn g165)
Now the servant abideth not in the house for ever; but the son abideth for ever. (aiōn g165)
A slave doesn't have a permanent place in the family, but the son is part of the family forever. (aiōn g165)
And the seruant abideth not in the house for euer: but the Sonne abideth for euer. (aiōn g165)
A slave doesn’t remain in the house forever, but a son does belong forever. (aiōn g165)
And the servant abideth not in the house for ever: [but] the Son abideth ever. (aiōn g165)
And the servant stays not in the house for ever: but the Son stays ever. (aiōn g165)
And the servant abides not in the house for ever: but the Son abides ever. (aiōn g165)
"Now the slave does not remain permanently in the household, but the son does remain. (aiōn g165)
A slave does not live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A slave does not live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A slave does not live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A slave does not live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A slave does not live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A slave does not live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A bond-servant does not live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
And a slave does not remain in the home always; but a son remains always. (aiōn g165)
And a slave does not remain in the home always; but a son remains always. (aiōn g165)
And the bondservant abideth not in the house for ever: the son abideth for ever. (aiōn g165)
Now, the slave, doth not abide in the house, evermore. The Son, abideth, evermore. (aiōn g165)
A slave is not a permanent member of a family. But a son is a member of a family forever. [Similarly, you say you are members of God's family because you are descendants of Abraham, but really, because you are like slaves of your sinful desires, you are no longer permanent members of God's family]. (aiōn g165)
And a slave does not remain in the home always; but a son remains always. (aiōn g165)
And the servaunt abydeth not in the housse for ever: But ye sonne abydeth ever. (aiōn g165)
The slave does not remain in the house forever; the son remains forever. (aiōn g165)
And the servant abideth not in the house for ever, but the Son abideth for ever. (aiōn g165)
And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth for ever. (aiōn g165)
Now a slave does not remain permanently in his master's house, but a son does. (aiōn g165)
A bondservant doesn’t live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A bondservant doesn’t live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A bondservant doesn’t live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
A bondservant doesn’t live in the house forever. A son remains forever. (aiōn g165)
And the seruaunt dwellith not in the hows with outen ende, but the sone dwellith with outen ende. (aiōn g165)
and the servant doth not remain in the house -- to the age, the son doth remain -- to the age; (aiōn g165)
Kaj la sklavo ne ĉiam restas en la domo, sed la filo ĉiam restas. (aiōn g165)
Mutta ei orja pysy ijankaikkisesti huoneessa; vaan Poika pysyy ijankaikkisesti. (aiōn g165)
Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. (aiōn g165)
De slaaf nu blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. (aiōn g165)
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison; mais le fils y demeure toujours. (aiōn g165)
Or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours; le fils y demeure pour toujours. (aiōn g165)
Or l'esclave ne demeure point toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. (aiōn g165)
Or, l’esclave ne demeure pas toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. (aiōn g165)
Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, c'est le fils qui y demeure toujours; (aiōn g165)
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison; mais le fils y demeure toujours. (aiōn g165)
or l'esclave ne demeure pas éternellement dans la famille; le fils y demeure éternellement; (aiōn g165)
or ce n'est pas pour toujours que l'esclave demeure dans la maison, le Fils y demeure toujours; (aiōn g165)
Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison; mais le fils y demeure pour toujours. (aiōn g165)
Der Knecht bleibt nicht für immer im Hause; der Sohn dagegen bleibt für immer. (aiōn g165)
Der Knecht [O. Sklave] aber bleibt nicht für immer in dem Hause; der Sohn bleibt für immer. (aiōn g165)
Der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Hause; der Sohn bleibt für immer. (aiōn g165)
Der Knecht aber hat seinen Platz nicht für immer im Hause, der Sohn aber bleibt für immer. (aiōn g165)
Der Knecht aber bleibet nicht ewiglich im Hause; der Sohn bleibet ewiglich. (aiōn g165)
Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause; der Sohn bleibt ewiglich. (aiōn g165)
Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause; der Sohn bleibt ewiglich. (aiōn g165)
Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause, der Sohn aber bleibt ewiglich. (aiōn g165)
ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα (aiōn g165)
ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα (aiōn g165)
ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα (aiōn g165)
ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. (aiōn g165)
ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα (aiōn g165)
ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα (aiōn g165)
ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. (aiōn g165)
ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα (aiōn g165)
ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα (aiōn g165)
ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. (aiōn g165)
હવે જે દાસ છે તે સદા ઘરમાં રહેતો નથી, પણ દીકરો સદા રહે છે. (aiōn g165)
Yon esklav pa fè pati moun kay la pou tout tan. Men, yon pitit fè pati moun kay la pou tout tan. (aiōn g165)
Aole e noho mau loa ke kauwa ma ka hale, aka, o ke Keiki oia ke noho mau loa. (aiōn g165)
और दास सदा घर में नहीं रहता; पुत्र सदा रहता है। (aiōn g165)
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. (aiōn g165)
Or il servo non dimora in perpetuo nella casa; il figliuolo vi dimora in perpetuo. (aiōn g165)
Or lo schiavo non dimora per sempre nella casa: il figliuolo vi dimora per sempre. (aiōn g165)
奴隷はとこしへに家に居らず、子は永遠に居るなり。 (aiōn g165)
奴隷はいつまでも家に住みはしない。しかし子はいつまでもとどまる。 (aiōn g165)
そして、奴隷はいつまでも家にいる者ではない。しかし、子はいつまでもいる。 (aiōn g165)
奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし、息子はいつまでもいます。 (aiōn g165)
奴隷は限なく家に止る者に非ず、子こそ限なく止るなれ、 (aiōn g165)
ದಾಸನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಗನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. (aiōn g165)
종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 (aiōn g165)
Sie mwet kohs el ac tia ma lun sou se nwe tok, a sie wen el ma na nutin sou sacn nwe tok. (aiōn g165)
Servus autem non manet in domo in æternum: filius autem manet in æternum. (aiōn g165)
Servus autem non manet in domo in æternum: Filius autem manet in æternum. (aiōn g165)
servus autem non manet in domo in æternum: filius autem manet in æternum. (aiōn g165)
Servus autem non manet in domo in æternum: filius autem manet in æternum. (aiōn g165)
servus autem non manet in domo in aeternum filius manet in aeternum (aiōn g165)
servus autem non manet in domo in aeternum: filius autem manet in aeternum. (aiōn g165)
Bet kalps mūžam namā nepaliek; dēls paliek mūžam. (aiōn g165)
Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva; fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva. (aiōn g165)
അടിമ എന്നേക്കും വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നില്ല; പുത്രനോ എന്നേക്കും വസിക്കുന്നു. (aiōn g165)
दास सर्वकाळ घरात राहत नाही; पुत्र सर्वकाळ घरात राहत. (aiōn g165)
Sal tah im ah kumhal duela a naeh moenih, capa tah kumhal duela naeh ta. (aiōn g165)
ကျွန်သည်ကား အိမ်၌ အစဉ်အမြဲနေသည်မဟုတ်။ သားမူကား အစဉ်အမြဲနေ၏။ (aiōn g165)
Njalo isigqili kasihlali phakade ekhaya; indodana ihlala phakade. (aiōn g165)
Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. (aiōn g165)
Men trælen vert ikkje verande i huset for all tid - sonen vert verande der for all tid. (aiōn g165)
ଦାସ ଅନନ୍ତକାଳ ଗୃହରେ ରହେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଅନନ୍ତକାଳ ରହେ । (aiōn g165)
ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (aiōn g165)
و غلام همیشه در خانه نمی ماند، اما پسر همیشه می‌ماند. (aiōn g165)
A ladu o sota pan mimieta nan im o, na eta pan mimieta. (aiōn g165)
A ladu o jota pan mimieta nan im o, na eta pan mimieta. (aiōn g165)
A sługać nie mieszka w domu na wieki, ale Syn mieszka na wieki. (aiōn g165)
A sługa nie mieszka w domu na wieki, [lecz] Syn mieszka na wieki. (aiōn g165)
E o servo não fica em casa para sempre; o Filho fica para sempre. (aiōn g165)
Ora o servo não fica para sempre em casa; o Filho fica para sempre. (aiōn g165)
Ora o servo não fica para sempre em casa; o Filho fica para sempre. (aiōn g165)
O escravo não é membro permanente da família. Mas um filho é membro da família para sempre. [Semelhantemente, vocês dizem que são membros da família de Deus por serem descendentes de Abraão, mas realmente, por serem como escravos dos seus desejos pecaminosos, já não são membros permanentes, como eu, da família de Deus. ] (aiōn g165)
Te eni biasa na, ta'o ia: ate ra nda biasa simbo hata-heto' mia malangga sa. Huu aka' malangga anan mana simbo hata-heto' naa. (aiōn g165)
Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. (aiōn g165)
А роб не остаје у кући вавек, син остаје вавек. (aiōn g165)
A rob ne ostaje u kuæi vavijek, sin ostaje vavijek. (aiōn g165)
Uye muranda haagari mumba nekusingaperi; mwanakomana anogara nekusingaperi. (aiōn g165)
раб же не пребывает в дому во век: сын пребывает во век: (aiōn g165)
In služabnik v hiši ne ostaja za večno: toda Sin ostaja večno. (aiōn g165)
Suženj pa ne ostane v hiši vekomaj; sin ostane vekomaj. (aiōn g165)
Oo addoonkuna guriga kuma sii jiro, wiilkuse waa ku sii jiraa weligiis. (aiōn g165)
Y el siervo no permanece en casa para siempre; mas el hijo permanece para siempre. (aiōn g165)
Un esclavo no tiene un lugar permanente en la familia, pero el hijo siempre es parte de la familia. (aiōn g165)
Y el siervo no queda en casa para siempre; mas el Hijo queda para siempre. (aiōn g165)
Y el siervo no queda en casa para siempre: el hijo queda para siempre. (aiōn g165)
Y el siervo no queda en casa para siempre: [mas] el Hijo queda para siempre. (aiōn g165)
Ahora el esclavo no sigue viviendo en la casa para siempre, pero el hijo sí. (aiōn g165)
Mtumwa hana makao ya kudumu nyumbani, lakini mwana anayo makao ya kudumu. (aiōn g165)
Men trälen får icke förbliva i huset för alltid; sonen får förbliva där för alltid. (aiōn g165)
Men trälen blifver icke i huset evinnerliga; sonen blifver evinnerliga. (aiōn g165)
At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man: ang anak ang nananahan magpakailan man. (aiōn g165)
அடிமையானவன் என்றைக்கும் வீட்டிலே நிலைத்திரான்; குமாரன் என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறார். (aiōn g165)
బానిస ఎప్పుడూ ఇంట్లో ఉండడు. కానీ కుమారుడు ఎప్పుడూ ఇంట్లోనే నివాసం ఉంటాడు. (aiōn g165)
Pea ʻoku ʻikai nofomaʻuaipē ʻi he fale ʻae pōpula: [ka ]ʻoku nofomaʻuaipē ʻae ʻAlo. (aiōn g165)
І не зостається раб у домі повік, але Син зостається повік. (aiōn g165)
Невільник же не пробував в дому до віку, Син пробував до віку. (aiōn g165)
और ग़ुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, बेटा हमेशा रहता है। (aiōn g165)
Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. (aiōn g165)
Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. (aiōn g165)
Verse Count = 158