Luka 1

1 Afwanaje abhantu abhinji bhabheshela amakhono asebhe eshe tukalibu owe nongwa nelwe mombia gula gagu timiziwe pahati yetu, 2 Neshe bhala shubhatihudithiga bhala bhabhahali bhashahidi bhagalolaga. na bhula atumishi abhalila izu elyufume ahwande. 3 Endolile shinza ane nane, afwanaje ehwiyanzie ulwilyoli amambo ega gonti afume huwandilo husimbire hupanjililo Theafilo hwutukfu. 4 Opate amanye elyoli emambo gala gohasambelezewe. 5 Umwaha gwa Herode, umwene uwa Yudea, palino kohani omo itawa lyakwe Zakaria, uwa tandilane no Abya. No she wakwe bhulibhabhebho ya Haruni, itawa lyakwe Elizabeti. 6 Na hwonti bhabhele bhali bhelyoli hwitagalila elya NGOLOBHE; bhahendeleye ne ndajizwo zwonti ezwa gosi ne ndajizwo lyakwe bila eyaune. 7 Bhape sebhali no mwana eshi Elizabethi ali gomba, na bhonti bhabhule bhali bhagogolo tee. 8 Basi nashi nabhombaga embombo eye ukuhani uwa taratibu uwa tandilane hwakwe hwitagalila elyu NGOLOBHE. 9 Neshe shashahali ekawaida yao eye Ukuhani, ekora ehangweleye ahwinjile mshibhanza esha gosi ili kufukizo uvumba. 10 Na mabungano gonti ega bhantu bhali puta hwonze esaa ya kufukiza uvumba. 11 Wafumilya no malaika uwa gosi ayemeleye upani uwendelo paluputo ya kufukiza. 12 Zakaria nawalola adhugumiye owoga wamwinjiye. 13 Lelo ula umalaika wabhola uganje, “Awogope Zakaria, eshi apute hwaohwo vwehwe. Na ushe waho Uzabeth aihupapila umwana. Olume na itawa lyakwe wayihumweta Yohana. 14 Nawe wabha nolunzongwo na shangwe nabhantu abhinji bhayihusongwa apapwa hwakwe. 15 Kwasababu ayibha gosi hwitagalile gosi sagayimwela idivai wala akholwe wape aimemezewe. 16 Upepo umwololo hata afume mvyanda mwanyi wakwa Na abhini abha Israeli aibhaweziye hwa gosi UNGOLOBHE wao. 17 Wapa aitangulila hwitalilo lyakwe ne roho ye hwa Eliya. Enguvu zwakwe ili agagalusye amoyo gabhuise igabhalile abhana, na abhabheshela bhabhatejile enjele ezye bhelyoli na hubheshele ugosi tayali abhantu bhabhalenganyinziwe.” 18 Zakaria abholele malaika, “Naimayawele izu ulyo eshi endigogolo na ushe wane gogolo wensiku nyinji.” 19 Umalaika wagalula wabhozya, “Ane ne Gabrieli, nenemeleye, hwitagalalilo lya NGOLOBHE. Nane entunuwilye anjanje nawe, na hubhole lenongwa ezi enyinza. 20 Na nyenye, ubhabhe bubu, sobhayanje, mpaka isiku lila nayayibhombeha. Ego kwasababu sewahovwezye enongwa zyane gape gayitimila huwakati wakwe.” 21 Nabhala abhantu bhalibhahugolela uZakaria. Bhaswiga akhalilihwakwe mla mshibhanza. 22 Nawafuma alisagawezya, ayanje nao bhamenye aje. alolile amaono mhati mshibhanza. Wape ahendeleye abhalolesya akhale abhebubu. 23 Zyabha ensiku ezye utumishi wakwe nuzyafiha abhalile akhaya yakwe. 24 Huta ensiku zila ushe wakwe ulizabethi apate evyanda wabha na amezi gasanu. Nawayanga, “ 25 Eshi shambombeye UGOSI ensiku zila zyanenyizya esoni yane hwitagalilo elyabhantu.” 26 Umwezi uwa tanda umalaika uGabrieli asontezywe no NGOLOBHE abhalile mpaka mji wa hu Galilaya, itawa lyakwe Nazareti, 27 Hwa rendu ubikira ya pabhiliwa no muntu itawa lyakwe Yusufu. Wa hutali hwa Daudi, na itawa lyakwe ubikira uyo yu Mariamu. 28 Ahinjila munyumba yakwe wayanga, “Mwagona, upewewe eneema! no GOSI alipandwemo nawe.” 29 Wapa ashelile tee afwatana nenongwazyakwe. Asebha humwoyo endamuho ene yeshe. 30 Umalaika abhola, “Ugaje hogope, Mariamu, afwanaje upate eneema afume hwa NGOLOBHE. 31 Enya ubhahweje, uyanda na pape umewna ulume, na itawa lyakwe ubha hwumwete u 'Yesu.' 32 Oyo aibha GOSI abhahwetwe mwana yali humwanya uGOSI UNGOLOBHE alihupela itengo elye umwene u Daudi use wakwe. 33 Abhaitawale ekhaya eya Yakobo wilawila na umwene wakwe sewayibha no umalisholo. (aiōn g165) 34 UMariamu wabhola umalaika, zibhabhe wele enongwa ezi, afwanaje semenye ulume? 35 UMalaika wajibu wabhola, “Upepo Uselu abhahumwenzele pamwanya yaho, na engulu zyakwe yalipamwanya zibhahu vwenwsye. Neshe izyongozi afwatanaje oyo yayipapwa ayibha zelu mwana wa NGOLOBHE. 36 Antele, enye uholo waho Elizabeti wape apete ulyanda ulya mwana ulume. 37 Afwatanaje nalimo izu lyasagaliwezehala hwa NGOLOBHE.” 38 UMariamu wayanga, “Waga, enye ane endi wembombo wa GOSI. Ebhehuline neshe shoyajele.” Antele umalaika wasogola wabhala hwamwahale. 39 Basi u Mariamu wasogola ensiku ezyo wabhola hata ensi ya humagamba nanali mpaka ensi emo ya hwa Yudea. 40 Winjelo munyumba mwa Zekaria walamuha u Elizabeti. 41 Yabha, Elizabeti nahwovwa hula alamushe kwakwe uMariamu, ahana ahela handa ahwanje mvyanda vyakwe, Elizabeti wamema opepo Uzelu. 42 Wakhola hwizu elyemaha wanyaga usayilye, “Hwabhashe bhonti nawe empapwo yaho esaiwe. 43 Unfumiye izu eli, hata omaye uwu GOSI wane anenzelene? 44 Nenshe izu ilyalamusha gane ahana ahela hanga hasongwelwe mhati mvyanda vyane. 45 Wape nafu yayovyezye neshe naga itimila gabholelwe no GOSI.” 46 Omariamu wayanga, omwoyo gwane gwamwenye ONGOLOBHE, 47 Roho yane esongwezye ONGOLOBHE yanauye ane. 48 Afwanaje agwenyizye unyonge uwe mbombo wakwe. Eshe, enyaga ahwandileshi evikholo vyonti vyayikwizya osayilwe. 49 Afwatanaje owemaha ambombeye amagasi, lyape itawalyakwa lizelu. 50 ERehema zyakwe zidela evikholo ne vikholo hwebho bhahahuputa. 51 Abhombile amaha uhukhono gwakwe; abhanyampenye abhemashento afume masebho ezye moyo gabho. 52 Abhagwisizye agosi mmatengo gabho ageshimwene na nyonge abhabhosezye. 53 Abhenzala abhakutizizye aminza, bhape abhemali abhefwizye makhono wene. 54 Amwavwizye u Israeli uwembombo wakwa ili ahwizushe rehema zyakwe. 55 (Neshe shubhabhozezye ababa bhetu) Ibrahimu empapwo yakwe mpaka welawila.” (aiōn g165) 56 UMariamu wakhala nawo mpaka amezi gatatu nantele wawela abheale akhayayakwe. 57 Zyabha ensiku ezya pape hwakwe u Elizabeti nazya timila, wapapa umwana lume. 58 Bhahovwezye ajirani na mwabho bhakwe, aje GOSI amwonjezyezye erehema bhasongwa pandwemo nao. 59 Lyabha isiku elya nane wakati wa kutahiri omwana. Bhahanza hupele itawa elyayise, “Zakaria,” 60 Unyino wakwe wagalula wayanga, “Nkashele; seshasho basi ayibha yo Yohana.” 61 Bhabhola sepali amuntu afume hwamwenyu bhaho akwiziwe itawa elya Yohana. 62 Bhamwanya usewakwe sabhu hwmwete. 63 Wanza ahabampa wasimba aje, “itawa lyakwe yo Yohana.” Bhaswijitie bhonti. 64 Pepo na pepo ilomu lyakwe liguha numele lyakwe antele wanda ayaje. Nautelele ONGOLOBHE. 65 Bhinjilwa nowoga bhonti bhali bhakheye pandwemo, na. mambo ego gonti gatangazezwe ensi yonti yammagamba mgamba e Yudea. 66 Na bhonti bhabhagovwezye bhagabheha humoyo gabho, bhayanga, “Umwana uno ayibha wefwane hwele?” Afwaneje ukhono ogwa GOSI gwali pandwemo no mwane. 67 UZakaria uyise wamema opepo ozelu, wakuwawanyanga, 68 “Abhosewe OGSI, ONGOLOBHE wa Israeli, afwanaje abhenzeye abhantu bhakwe na bhaule. 69 Atemelesezye empeta eyataule afume mlyango ugwa Daudi, uwe mbombo wakwe. 70 Nenshe ayanjile afume huwandilo hwilumu elyakuwe akuwe bhakwe azelu. (aiōn g165) 71 Tisatulwe na bhibhi bhentu na mma khono gabho bhonti bhabhativitwa 72 Ili abhabhombele aminza ababa bhetu na hwizushe ipatano lyakwe izelu, 73 Ishilapo shalapiye Ibrahimu uyise wetu. 74 Afwanaje anzatavwilizya ate taushe nimakhono gabhibhi bhetu na humpute bila woga. 75 Nazelu nelyoli hwitagalilo lyakwe ensiku zyonti. 76 Nawe, womwana wahwetwa, ukuwe ukuwe wakwe yalimwanya, afwaneje awa wayitangulila hwita galila humaso ega GOSI ulenga nyizizye amadala gakwe, 77 Obhabhozye abhantu bhakwa usatule aje asajilwe embibhi zyabho. 78 Hwidala elye rehema lya NGOLOBHE wetu, afwatanaje hwezyo okhozyo lwalufumile amwanya lutifishiye, 79 Abhakhozye bhabhakhala hukisi hunzunda eyenfwa. nagalongozwa unamana getu hwidala ilinza.” 80 Ula, mwana wakula wonjelela amaha roho wakhala humapoli hata hwisiku elye fumila hwakwe u Israeli.