Aionian Verses

Osă vladjaskă p sămănca alu Jakov zauvjek š cara aluj nikad nu s prestanjaskă.” (aiōn g165)
Jel ažutat alu argatu aluj, Izrael, baš kum adat obečală alu sămănca anuastră, alu Abraham š alu kupi aluj, k osă lji fije uvjek d milă.” (aiōn g165)
kum jel dămult aobećit pisti vorba alu prorokurlje karje jel atrimjes: (aiōn g165)
Š sufljeti alji rovj ančiput mult s s ruađe d Isusu s nu naridjaskă s pljaće ăn jamă frzdă kraj undje osă fije kaznic. (Abyssos g12)
A voj lumjo ăn trg Kafarnaum, voj sigurno nu s vu drikăc pănla čerj samo daja če jo amfost ăntru voj! Nu! Voj osă vu slubudjec ăklo undje loku d kaznit.” (Hadēs g86)
Udată kănd Isusu ănvca, njeki učitelj alu zakon alu Mojsije sa skulat š atribat p Isusu s l iskušaskă: “Učiteljulje, će mora s fak s primjeskă vječni život ku Dimizov?” (aiōnios g166)
Njego osă vu pokazăskă d ćinje trjebje sa vjec frikă: avjec frikă d Dimizov karje p voj puatje s vu muarje, š atunča p voj s arunćje ăn pakao. Da, d jel avjec frikă! (Geenna g1067)
Kănd gospodaru auzăt aja čije nepošten upravitelju afukut, la pohvalit če afost atăta d snalažljiv. Istina je k lumja d ăsta pămănt maj mult snalažljiviji pănd s priprimjaštje d budučnost alor ăn ăsta pămănt, njego lumja karje trijaštje ăn lumin pănd s priprimjaštje d budučnost alor p pămănt karje vinje. (aiōn g165)
Aša punjec binje urjajkje: Koristic bugacija alu pămăntusta s ažutăc alu alculor š stiknic ortačj ăn ćerj. Atunča kănd murja š las bugacija alu pămăntusta, osă vu primjaskă p voj ăn vječna kasă. (aiōnios g166)
Š bogatašu apljikat ăklo undje loku d kaznit. Pănd s muča, sa ujtat ăn sus, š avuzut d dăpartje p Lazar ku Abraham. (Hadēs g86)
Njeki poglavar ăntrijabă p Isusu: “Učiteljulje alu bun, će trjebje s fakă s primjeskă vječni život ku Dimizov?” (aiōnios g166)
več akuma p ăsta pămănt osă primjaskă majmult njego če alăsat, a p ăla pămănt karje vinje osă primjaskă vječni život.” (aiōn g165, aiōnios g166)
Isusu lja zăs: “Lumja p pămăntusta s suară š s mărită. (aiōn g165)
Ali lumja karje s skuală dăla morc trijaštje p pămăntu alu nov. Š p ălja karje Dimizov smatraštje k je dostojni s trijaskă p pămăntula, nu s ănsuară nić š s miritje. (aiōn g165)

RLL > Aionian Verses: 14