Luka 4

1 Isusu, plin ku Sufljetu alu Svăntuluj, apljikat dăla apa Jordan š Sufljetu la dus ăn lok undje nuje nimika 2 š d patruzăć d zălje š la iskušăt nikuratu. D zăljiljalja namănkat nimik, š kănd atrikut patruzăć d zălje, afost flămănd. 3 A nikuratu ji zăće: “Akă ješt Bijatu alu Dimizovuluj, zi alu buluvanusta s postanjask mălaj.” 4 Isusu ja odgovorit: “Skris je ăn Sveto pismo: ‘Nu trijaštje omu samo d mălaj.’” 5 Š nikuratu la dus p Isusu p marje djal š ja pokazăt dăturdată tuată cara alu pămăntuluj 6 š nikuratu zăće: “Cije osă zdauv asta tuată vlast š slava aluj. Mije je dat š jo dav alu činje vrjav. 7 Akă t poklonještj la minje, tot je alu tov.” 8 Isusu ja odgovorit: “Skris je ăn Sveto pismo: ‘Klanjaštje la Domnu, Dimizov alu tov, š aluj jedino služaštje!’” 9 Nikuratu la dus ăn trg Jeruzalem š la pus p špic p Hram š zăće aluj: “Akă ješt Bijatu alu Dimizovuluj, arunkătje d aiča ăn zos! 10 Daja če skris je ăn Sveto pismo: ‘Jel osă zapuvidjaskă alu anđeli aluj d tinje s t păzaskă’, 11 š: ‘p mănj s t adukă undje ku pićoru s nu t tu luvješt d buluvan.’” 12 Isusu ja zăs: “Skris je ăn Sveto pismo: ‘Nu iskuša p Domnu, Dimizov alu tov!’” 13 Kănd iscrpit tuată kušnja, nikuratu sa udaljit dăla jel păndla nuavă prilikă s l iskušaskă. 14 Isusu, pljin d snagă alu Sufljetuluj, sa tors ăn regija Galileja š vorba d jel sa proširit ăn tuatje lokurj ăn Galileja. 15 Isusu văca ăn lokurj undje židovi s skupja š s ruga (karje s kjamă sinagoga) š toc l hvalja. 16 Š atunča Isusu avinjit ăn Nazaret, ăn sat undje akriskut. Š kašă uvjek sămbătă untră ăn sinagogă š sa drikă s ćitjaskă d Sveta pismă pănglu toc. 17 Alu Isusuluj antins knjiga alu prorokuluj Izaija. Jel adiškis knjiga š agăsăt lok undje stă skris: 18 Sufljetu alu Domnuluj je p minje. Madat snagă š autoritet s rubjesk Bună vorbă alu săraćilor. Matrimjes s rubjesk alu lumjej karje zarobic s puatje s pljaće slobodni, s tork vidu alu vorbulor, s oslobodjesk p lumja dăla ălja karje lji mučaštje, 19 š s rubjesk k ăsta an ăn karje Domnu pokazaštje aluj binilje. 20 Atunča Isusu ankis knjiga, utuarće alu pomoćnikuluj š šadje s rubjaskă. Tuată lumja ăn sinagogă sujăta ăn jel š jedva štipta s zăkă nješto. 21 Š ančiput ku aštja vorbje s lji zăk: “Astăz sa ispunit aštja vorbje d Sveta pismă karje akuma ančitit.” 22 Š kănd Isusu azavršăt ku vorba, toc karje irja ăn sinagogă rubja d jel š s ćudja d binilje alu Dimizovuluj d karje jel rubja. Je rubja: “Zar nuje ăsta bijatu alu Josip?” 23 A Isusu lji zăće: “Sigurno osă mi zăćec asta poslovică: ‘Doktorulje, likujaštje săngur p tinje!’ š: ‘Făj š aića ăn trg undje akriskut aja će auzăt će sa dogodit ăn trg Kafarnaum.’” 24 Š nastavit: “Asta poslovică je istinita: ‘Nimilja nu prihvatjaštje p proroku ăn lok undje jel akriskut’. 25 Kum š štijec afost multje udovic ăn Izrael kănd proroku Ilija afost viuv. Atunča p trje aj š šasă lunj na fost pluaje š apostanit marje fuamje p tot pămăntu. 26 Ali Dimizov na trimjes p Ilija alu nićuna udovică ăn Izrael. Njego jel la trimjes s ažutje alu udovicăj karje na fost Židovkă ăn trg Sarfata majuprapje d trg Sidon. 27 Š isto aša kănd afost proroku Elizej viuv, ăn Izrael afost multje lumje karje avja gubă, zarazna buală p pjalje. Ali nićunu dăla je nu sa likujit osim Naaman d Sirija.” 28 Kănd auzăt, toc ăn sinagogă sa nikăžăt. 29 Je sa skulat, la putirit d trg š la dus p rub d litică p karje sagradit alor trgu s l runće ăn žos. 30 Ali jel atrikut ăntru je š apljikat p drumu aluj. 31 Isusu sa slubăzăt žos ăn Kafarnaum, karje je još unu trg ăn regija Galileja, undje ănvacă sămbătă ăn sinagogă. 32 Š lumja karje punja urjajkje afost zadivic ku aluj văncală daja će rubja kašă ăla karje arje vlast. 33 Afost ăn sinagoga omu ku sufljetu alu rov. Jel astrigat ăn tot glasu: 34 “Hej, će aj tu ku noj, Isusulje dăn Nazaret? Avinit s uništještj p noj p sufljeti alji rovj? Štiv jo ćinje ješt tu: tu ješt Svăntu karje Dimizov atrimjes!” 35 Isusu ja zapovjedit: “Tać š ješ dăn jel!” P aja sufljetu alu rov p omu la dubărăt pănglă toc š ajišăt d jel š nu ja naudit nimika. 36 Lumja afost zadivic š ančiput s rubjaskă unji ku alc: “D karje aštja vorbje! Ku autoritetu š ku snaga zapovjedjaštje alu sufljeti alji rovj, š je jašă!” 37 Š toc ăn regijaja auzăt će Isusu afukut. 38 Isusu ajšăt d sinagogă š apljikat ăn kasă alu Šimun. A alu Šimunuluj suakra amućito marje fok š je la rugat s ja žutje. 39 Isusu astat pănglu ja, zapovjedit alu fokuluj s vu lasă š foku alăsato. Š odma sa skulat š lja dus s mălănćje. 40 Kănd akăzut nuaptja, toc karje arje bolesnikurj lja dus la Isusu. A Isusu p tot ăla apus mănilje s lji likujaštje d tuatje bualje. 41 Isusu puturja sufljeti alji rovj dăn multje lumje, š sufljeti alji rovj striga kănd iša: “Tu ješt Bijatu alu Dimizovuluj!” Atunča jel alor zapovjedit s nu rubjaskă daja će je aštijut k je jel Kristu (p ăla karje Dimizov atrimjes). 42 Kănd asvanit zuva, Isusu ajšăt d trgula š apljikat ăn pustinje. Š multă lumje l kată. Kănd la găsăt, je l ruagă s rămăje ku je. 43 A jel lji zăće: “Trjebje s măduk š ăn alturj trgurj s rubjesk Bună vorbă d cara alu Dimizov. Daja Dimizov matrimjes.” 44 Š Isusu rubja Bună vorbă ăn sinagogje ăn pămănt alu Židovilor.