Lukaj 12

1 ARAMAJ toto ap pokon pena lao kidalar, irail lao it pena, i ap kotin tapiada majani on japwilim a tounpadak kan: Komail kalaka kalep en Parijär akan, me malaun. 2 Pwe jota me rir kot, me jota pan janjalada. Pil jota me okiok kot, me jo pan kalok jili. 3 Ari, me komail pan indada ni waja rotorot, i me pan janjal nan marain. O me komail pan monininin nan pera kan, i me pan kalok jili pon im akan. 4 A I indai on komail, kompok pai kan, komail der majak irail, me kin kamela pali war, ap jolar kak wia meakot. 5 A I pan kaaja kin komail, me komail en majak: Majak i, me manaman on kamela aramaj ap kak kajela nan pweleko. Melel I indai on komail, i me komail en majak. (Geenna g1067) 6 Jiok limen jota kin netila ni denar riau? Ari jo, jota amen irail me Kot kin maliela. 7 Ari, pil pit en mon omail karoj me wadawad penaer. Komail ari der majak, pwe komail me mau jan jiok toto. 8 A I indai on komail, meamen ponaja ia mon aramaj, i me Nain aramaj pan ponaja ren tounlan en Kot akan. 9 A meamen kamam kin ia mon aramaj, i me pan kamamaki mon tounlan en Kot akan. 10 O meamen me pan lokaia jued duen Nain aramaj, a pan kak lapwada. A me lalaue Nen jaraui, a jota pan lapwada. 11 A ma re pan wa komail la nan ar jinakoke kan mon kapun o ren me manaman akan, komail depa lamelame, da me komail pan japenki de me komail en inda. 12 Pwe Nen jaraui pan kapame kin komail ni klok ota, me komail en inda. 13 A amen toun pokon potoan on i: Jaunpadak, kom kotin majani on ri ai ol o, en nek pajan at jojo. 14 A kotin majani on i: Aramaj o, ij me kajapwil ia da, en jaunkapunla o jaunnene re oma? 15 O kotin majani on irail: Kalaka norok jued, pwe kaidin kapwa toto, me aramaj amen kin memaur kida! 16 A kotin majani on irail karajeraj eu: Ol kapwapwa amen mia, me jap we kaparapar kaualap. 17 I ari lamelame indada: Da me i en wiada? Pwe jolar waja en nekinek ia ai kapwa kan. 18 I ari indada: Nan iet me i pan wiada: I pan palan pajan ai im en nak kan, ap kauada me laude jan kai; i waja me i pan nekidala me wojadan ia o ai dipijou karoj; 19 A i pan indan nen i: Nen i, dipijou toto on par toto, me nekineki on uk er. En moleilei, o mana, o nim o perenta! 20 A Kot ap majani on i: Pweipwei men koe, pwe ponpon wet nen om pan ilakido. A ij me pan aneki kapwa pukat, me koe nanak penaer? 21 Nan iduen me kin roporop pena dipijou on pein i, ap jota kapwapwa ren Kot. 22 A a kotin majani on japwilim a tounpadak kan: I me I indai on komail, eder lamelame maur omail, me komail pan tunole, pil iermen pali war, me komail pan likauki! 23 Maur me kajampwal jan mana, o war me mau jan likau. 24 Kalelapok on rape kan! Re jota kin kamorok, re pil jota kin nak pena, pil jota arail pera de im en nak, a Kot kin kotin katunole ir. A komail jo kajampwal jan manpir kaualap? 25 A ij nan pun omail, ni a nonki, me pan kak uje pajan pein i ki tipon en pa eu? 26 Ari, ma komail jota kak on wiada me manai, a da me komail kin nonki okotme? 27 Kalelapok on kiop akan, me mi nan jap, duen ar kakairida! Re jota kin dodok, o re jota kin monkol pena. A I indai on komail, pil Jalomo ni a linan karoj jota a likau dueta apot irail. 28 Ari, ma iduen Kot kotin kapwataki dip, me mi nan jap ran wet, a lakap pan lokidokila nan jtop, iaduen a jota pan madan kalikauwiada komail, me pojon tikitik? 29 A komail, ender nonki, me komail pan mana o nim, o komail der injenjued! 30 Pwe mepukat men liki kan kin nononki. Pwe Jam omail, me kotikot nanlan, mani, me mepukat karoj mau on komail. 31 A rapaki japwilim a wei, a mepukat pan poujalan komail. 32 Der majak pwin tikitik koe, pwe iet kupur en Jam omail: En ki on komail wei o. 33 Netikila omail kapwa kan, ap kijakija wei, wiai on komail ed ko, me jota pan marinala, o pai nanlan, me jo pan ola, waja me lipirap men jo kak on, o man en mot jo kak kawela ia. 34 Pwe waja omail pai mi ia, iei waja monion omail pil kin mia, 35 Nan luke pamail en katenten pena o omail jer en ijij 36 O komail en dueta aramaj akan, me auiaui ar monjap ni a pan kodo jan kamadip en papaud, pwe i lao kodo letelet, re en madan ritinada mo a. 37 Ladu ko meid pai, me monjap o ni a pan pwarado, diar ar majamajan. Melel I indai on komail, a pan kaiada a likau o kamod irail edi on mana, ap pan apapwali irail. 38 O ma a pwarado ni auer kariau, de kajilu, ap diar ir majamajan, nan meid pai ladu pukat. 39 A komail en aja, ma kaun pan im o ajaer anjaun lolap o pan pwarado, a pan majamajan o jo pan mueid on, im a en kulia jan. 40 Komail ari pil ononop, pwe Nain aramaj pan pwarado nianjau me komail jaja. 41 Petruj ap potoan on i: Main, re kotin majani don kit karajeraj wet, de on irail karoj? 42 A Kaun o kotin majani: Ari ij jaunkoa lelapok o lolekon, me a monjap kajapwilada, en kaunda a ladu kan, pwen nek on irail kan ar mana ni anjau me kon on? 43 Meid pai ladu o, me a monjap pan diarada wiawia duen met ni a pan pwarado! 44 Melel I indai on komail, a pan kajapwiladan i pon a dipijou karoj. 45 A ma ladu o pan lamelame nan monion i: Ai monjap pwapwand, o a pan tapiada kame ladu o lidu kan, o mana o nim, o kamom jakau, 46 Monjap en ladu o ap pan pwara do ni ran o, me a jo auiaui i, o ni auer, me a jaja, o a pan lepuk pajan i, o kajapokalan nan pun en me jopojon akan. 47 A ladu o, me aja kupur en a monjap, a jota kaonopada pein i, pil jota wiada kupur a, nan i me pan kamekam kaualap. 48 A me jaja, ap wiadar me mau on kalokolok, nan i me pan kalokolok tikitik. Pwe me aleer me toto, i me pan kida me toto; o me koaki me toto, pan purokido me toto. 49 I kodon jaundi kijiniai jappa, a da me I en wiada, ma a jaundier? 50 A maj I pan paptaije kila paptaij eu; I ap patau kila melel, a lao daulier. 51 Komail lamelame, me I kodon ki on jappa popol? I indai on komail: Jo! A pwen kumuei juedala. 52 Pwe jan met kokola limen toun im eu pan liak toror pajan; jilimen pan palian riamen, o riamen pan palian jilimen. 53 Jam pan palian na putak, a putak o pan palian jam a; in pan palian na jeripein, a jeripein pan palian in a; a li amen pan palian na ol a paud, o en na ol a paud pan palian li o. 54 A kotin majani on pokon o: Komail lao udial dapok jan kapin lan, komail kin inda: A pan katau; o a pan pwaida 55 O ma komail kin kilan an a ujan ni pali air, komail kin inda: A pan karakar; o a pan wiaui. 56 Malaun komail! Komail aja kajaui maj en jappa o lan, a da me komail jajaki kajauida anjau wet? 57 A da me pein komail jota kajauia kida me pun? 58 A ma koe pan ian me palian uk kolan kapun o, en nantion pon al o, en kapunala re a, pwe a de pan uk alan jaunkapun, a jaunkapun pan uk ala ren jilepan imaten, a jilepan imaten pan kaje uk ala nan imaten. 59 I indai on uk: Koe jota pan koda jan waja o, koe lao kapunala lua karoj.