Lukaj 1

1 MURIN me toto ar intiniedier kajoi pan meakan, me kitail kin kamelele, 2 Duen ir, me kajokajoi on kit, me jaunkakede o papa pan majan jan ni tapi o, 3 I ap pil lamedar, me mau, i en intin won komui, Main Tiopiluj, pwe i lelepokki karoj jan ni tapi o kokodo. 4 Pwe komui en aja duen meakan me komui aleer, me pun melel. 5 Ni muein Erodej nanmarki en Iudäa, jamero amen mia, kijan pwin on Apia, me mar a Jakariaj, o a paud amen jan nain Aron jeripein oko, me mar a Elijapet. 6 Ira karoj me pun mon Kot, o ira ineneweita ni en Kaun a kujoned o tiak kan karoj. 7 A jota naira jeri, pwe Elijapet li dapwan amen, o ira karoj likailapalar. 8 A kadekadeo ni a kapwaiada a dodok en jamero mon Kot ni anjau o, me a pwin pwaijaneki, 9 Duen a kin wiaui ren jamero kan, o anjau en ijik mairon lao leler, a kotilon on nan im en kaudok en Kaun o. 10 A pokon kalaimun mi liki, wiawia kapakap ni klok en ijij. 11 A tounlan en Kaun amen pwara don i, kotikot ni pali maun en pei jaraui en potik. 12 Jakariaj lao majani, ap lujikida o majapwekada. 13 A tounlan o majani on i: Jakariaj, der majak, pwe om kapakap pwaidar, om paud Elijapet pan naitikeda jeri ol amen, a koe pan ki on mar a Ioanej. 14 O a pan kare on uk peren o popol, o me toto pan perenki a ipwidi. 15 Pwe a pan lapalap ren Kaun o, a jota pan nim wain, pil jo eu jon en joko; a pan dir en Nen jaraui nan kupur en in a. 16 A me toto ren nain Ijrael akan, me a pan kawuki on Kaun ar Kot. 17 A pan tion mo a ni nen o rojon en Eliaj, pwen kawuki on jeri kan monion en jam arail akan o me jopeik kan on lamalam en me pun kan, pwen kaonopadan Kaun o pwin aramaj lelapok eu. 18 A Jakariaj majani on tounlan o: Da me i en ajaki me wet? Pwe i ol laudalar amen, o ai paud pil likailapalar. 19 A tounlan japen majani on i: Nai Kapriel, me kin ariri Kot, o me pakadarado, en lokaia on uk, o wa don uk ronamau pukat. 20 Kilan, koe pan loton la, o jaja lokaia lao lel ran o, me mepukat pan pwaida, pweki om jota kamelele ai kajoi, me pan pwaida ni a anjau. 21 A pokon o auiaui Jakariaj, puriamuiki a pwapwand nan im en kaudok. 22 A lao pedoi jan, a jolar kak majan on irail. Irail ap dedeki, me a udial manaman eu nan im en kaudok o. A olol on irail o lotonlar. 23 Kadekadeo ran akan en a dodok lao nikier, a kotin purelan jap we koieilan im a. 24 Murin ran pukat a paud Elijapet lijeanda o mimieta nan deu a jaunipon limau indada: 25 Iduen Kaun o kotin wiai on ia ni ran oko, ni a kotin majan don ia, pwen kotiki jan ia kanamenok pai ren aramaj. 26 Ni kawonu en jaunipon tounlan Kapriel pakadarala jan ren Kot on nan kanim en Kaliläa eu, me ad a Najaret, 27 Ren jeripein makelekel amen, me kijin nin on ol amen, me mar a Iojep, kijan kadaudok en Dawid; jeripein makelekel o adaneki Maria. 28 Tounlan o kotilon on nan deu a majani on i: Kajelelia Main, kom meid pai, Kaun o kotikot re omui! Kom meid pai nan pun en li akan! 29 A lao kilaner i, o ronadar a majan, ap majapwekadar madamadaua: Duen jon en ranamau o. 30 A tounlan majani on i: Maria, ender majak, pwe komui me konekonelar ren Kot. 31 A kilan, komui pan lijeanda o naitikeda jeri ol amen, a komui pan ki on mar a Iejuj. 32 Nan i me pan lapalap, o a pan maraneki Japwilim en Kaun lapalap, o Kaun Kot pan kotiki on i mol en jam a Dawid. 33 O a pan kakaunda kadaudok en Iakop kokolata, o japwilim a wei jota pan imwila. (aiōn g165) 34 Maria ap majani on tounlan o: Daduen mepukat pan kak wiaui, aki i jaja ol amen? 35 Tounlan o kotin japen majani on i: Nen jaraui pan kotin ti po omui o rojon en Kaun lapalap pan kipa komui di, i me jaraui o, me pan ipwi jan komui, pan maraneki: Japwilim en Kot. 36 O majani, ri om Elijapet pil lijeandar ni a likailapala, a pan naitikeda jeri ol amen, a kawonu en jaunipon anjau wet; iei i me dapwan, 37 Pwe jota meakot, me Kot jota kak on. 38 A Maria potoan on: Majani, nai lidu en Kaun o; en wiaui on ia duen omui majan. Tounlan o ap kotila jan re a. 39 I ran oko Maria madan kotila pon nana o nan kanim en Iuda eu, 40 Ap pedelon on nan im en Jakariaj o ranamau on Elijapet. 41 Kadekadeo Elijapet lao roner en Maria a ranamau on i, jeri o ap mokideda nan kaped a; a Elijapet ap direkila Nen jaraui, 42 O nil laudeda majani: Komui meid pai ren li akan, o meid iajanai ipwin kupur omui! 43 A iaduen pai wet a ko jan ia, pwe in en ai Kaun koti don ia? 44 Majani, ni ai roner omui ranamau, jeri o ap mokideda nan kaped i aki a peren. 45 O komui meid pai, pweki komui pojon! Pwe a pan pwaida, me Kaun o kotin majani on komui. 46 Maria ap majani: Lol ai kapina Kaun o, 47 O nen i perenki Kot ai Jaunkamaur. 48 Pwe a kotin kupurala japwilim a lidu tikitik o. Kilan, jan met o kokolata di karoj pan kapai kin ia, 49 Pwe a kotin wiaer jon en manaman on ia, me lapalap o mar a me jaraui. 50 A kotin kalanan on di karoj kokolata, on irail me kin lan i. 51 O a kotin wia kida lim a manaman akan. O a kotin karawan pajan, me kin lemai nan monion arail. 52 A kotin jikin wei jaupeidi kan jan mol ar, ap id kajapwilada me tikitik kan. 53 A kotin kamede kida kapwa me men manadar akan, ap kotin kadarala kaip me kapwapwa kan. 54 A kotin upor kin japwilim a ladu Ijrael, o kotin tamataman a kalanan, 55 Duen a kotin majani on jam atail akan, on Apraam o kadaudok a kokolata. (aiōn g165) 56 A Maria kotikot re a jaunipon jilu, ap purelan im a. 57 Ari, anjaun Elijapet leler pwen naitik, a naitikeda jeri ol amen. 58 O men imp a kan o jau i ronadar, me Kaun o kotin kupura i, rap ian i peren kida. 59 Kadekadeo auel en ran o re pwara don jirkomjaij jeri o; ir ari ki on mar en jam a Jakariaj. 60 A in a japen indada: O kaidin, pwe a pan maraneki Ioanej. 61 Irail ap indan i: Nan jota jau om men me maraneki met. 62 Irail ap olol on jam a, duen me a mauki, jeri en adaneki. 63 I ari poeki jlet eu, ap intiniedier o majani: A pan adaneki Ioanej. Irail karoj ap puriamuiki. 64 A madan jilan i wajok pajan o tenap a japadokada; i ari majani o kapina Kot. 65 A majak kipadi karoj, me kaukaujon imp ar, o wiawia pukat lolok jili pon nana en Iudäa karoj. 66 A karoj me ronadar, kin nekinekid nan monion arail, indada: Da me jeri men et pan wiala? Pwe lim en Kaun o kotin ian i. 67 A jam a Jakariaj direkila Nen jaraui ap kokopada majani: 68 Kapina on Kaun Kot en Ijrael, pwe a kotidier ren japwilim a aramaj akan dore ir ala. 69 O kotin wiadan kitail kamaur patail jan nan kadaudok en japwilim a ladu Dawid. 70 Duen a kotin majanier ren japwilim a jaukop jaraui kan, jan tapin kaua kokodo, (aiōn g165) 71 Me a pan kotin dore kitail la jan ren atail imwintiti o jan nan pa en me kailon kin kitail, 72 O kotin kalanan on jam atail akan, o kotin kupureda a inau jaraui, 73 O kaula eu, me a kotin kauki on jam atail Apraam, en kotiki on kitail. 74 Pwe jen dore jan nan pa en atail imwintiti, ap papa i jo majak, 75 Nin tiak lelapok o pun mon jilan i ran karoj kokolata. 76 A koe nai jeri pan adaneki: Jaukop en me lapalap o, pwe koe pan tion mon jilan en Kaun o, pwen kaonopada japwilim a al akan. 77 Pwen kawewe on japwilim a aramaj kamaur, iei lapwa pan dip ar akan; 78 Pweki en atail Kot a kalanan melel, me marain dakaraki don kitail jan poa. 79 Pwen kamaraini toun pali rotorot o mot en mela, o kainen on nä atail nan al en popol. 80 A jeri o kakairida, o kelail ni nen e, o a kin mimi nan jap tan, lao a pan janjal on Ijrael.