غزل غزلها که از آن سلیمان است.۱1
او مرا به بوسه های دهان خود ببوسد زیرا که محبت تو از شراب نیکوتر است.۲2
عطرهای توبوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده می‌باشد. بنابراین دوشیزگان، تو را دوست می‌دارند.۳3
مرا بکش تا در عقب تو بدویم. پادشاه مرا به حجله های خود آورد. از تو وجد و شادی خواهیم کرد. محبت تو را از شراب زیاده ذکرخواهیم نمود. تو را از روی خلوص دوست می‌دارند.۴4
‌ای دختران اورشلیم، من سیه فام اماجمیل هستم، مثل خیمه های قیدار و مانندپرده های سلیمان.۵5
بر من نگاه نکنید چونکه سیه فام هستم، زیرا که آفتاب مرا سوخته است. پسران مادرم بر من خشم نموده، مرا ناطورتاکستانها ساختند، اما تاکستان خود را دیده بانی ننمودم.۶6
‌ای حبیب جان من، مرا خبر ده که کجامی چرانی و در وقت ظهر گله را کجا می‌خوابانی؟ زیرا چرا نزد گله های رفیقانت مثل آواره گردم.۷7
‌ای جمیل تر از زنان، اگر نمی دانی، در اثرگله‌ها بیرون رو و بزغاله هایت را نزد مسکن های شبانان بچران.۸8
‌ای محبوبه من، تو را به اسبی که در ارابه فرعون باشد تشبیه داده‌ام.۹9
رخسارهایت به جواهرها و گردنت به گردن بندها چه بسیار جمیل است.۱۰10
زنجیرهای طلا با حبه های نقره برای توخواهیم ساخت.۱۱11
چون پادشاه بر سفره خودمی نشیند، سنبل من بوی خود را می‌دهد.۱۲12
محبوب من، مرا مثل طبله مر است که در میان پستانهای من می‌خوابد.۱۳13
محبوب من، برایم مثل خوشه بان درباغهای عین جدی می‌باشد.۱۴14
اینک تو زیباهستی‌ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی وچشمانت مثل چشمان کبوتر است.۱۵15
اینک تو زیبا و شیرین هستی‌ای محبوب من و تخت ما هم سبز است.۱۶16
تیرهای خانه ما از سرو آزاد است و سقف ما از چوب صنوبر.۱۷17