مزامیر 87

مزمور و سرود بنی قورح اساس او در کوههای مقدس است. ۱ 1
خداوند دروازه های صهیون رادوست می‌دارد، بیشتر از جمیع مسکن های یعقوب. ۲ 2
سخنهای مجید درباره تو گفته می‌شود، ای شهر خدا! سلاه. ۳ 3
رهب و بابل را ازشناسندگان خود ذکر خواهم کرد. اینک فلسطین و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است. ۴ 4
ودرباره صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شده‌اند. و خود حضرت اعلی آن را استوارخواهد نمود. ۵ 5
خداوند چون امت‌ها رامی نویسد، ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولدشده است، سلاه. ۶ 6
مغنیان و رقص کنندگان نیز. جمیع چشمه های من در تو است. ۷ 7