مزامیر 87

مزمور و سرود بنی قورح اساس او در کوههای مقدس است.۱1
خداوند دروازه های صهیون رادوست می‌دارد، بیشتر از جمیع مسکن های یعقوب.۲2
سخنهای مجید درباره تو گفته می‌شود، ای شهر خدا! سلاه.۳3
رهب و بابل را ازشناسندگان خود ذکر خواهم کرد. اینک فلسطین و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است.۴4
ودرباره صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شده‌اند. و خود حضرت اعلی آن را استوارخواهد نمود.۵5
خداوند چون امت‌ها رامی نویسد، ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولدشده است، سلاه.۶6
مغنیان و رقص کنندگان نیز. جمیع چشمه های من در تو است.۷7