مزمور آساف خدا در جماعت خدا ایستاده است. درمیان خدایان داوری می‌کند:۱1
«تا به کی به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سلاه.۲2
فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید.۳3
مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را ازدست شریران خلاصی دهید.۴4
«نمی دانند و نمی فهمند و در تاریکی راه می‌روند و جمیع اساس زمین متزلزل می‌باشد.۵5
من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی.۶6
لیکن مثل آدمیان خواهید مرد وچون یکی از سروران خواهید افتاد!»۷7
‌ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیراکه تو تمامی امت‌ها را متصرف خواهی شد.۸8