مزامیر 82

مزمور آساف خدا در جماعت خدا ایستاده است. درمیان خدایان داوری می‌کند: ۱ 1
«تا به کی به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سلاه. ۲ 2
فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید. ۳ 3
مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را ازدست شریران خلاصی دهید. ۴ 4
«نمی دانند و نمی فهمند و در تاریکی راه می‌روند و جمیع اساس زمین متزلزل می‌باشد. ۵ 5
من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی. ۶ 6
لیکن مثل آدمیان خواهید مرد وچون یکی از سروران خواهید افتاد!» ۷ 7
‌ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیراکه تو تمامی امت‌ها را متصرف خواهی شد. ۸ 8