برای سالار مغنیان برذوات اوتار برثمانی. مزمور داود ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما. و مرا در خشم خویش تادیب مکن!۱1
‌ای خداوند، بر من کرم فرما زیرا که پژمرده‌ام! ای خداوند، مرا شفا ده زیرا که استخوانهایم مضطرب است،۲2
و جان من بشدت پریشان است. پس تو‌ای خداوند، تا به کی؟۳3
‌ای خداوند، رجوع کن و جانم را خلاصی ده! به رحمت خویش مرا نجات‌بخش!۴4
زیرا که در موت ذکرتو نمی باشد! در هاویه کیست که تو را حمدگوید؟ (Sheol h7585)۵5
از ناله خود وامانده‌ام! تمامی شب تخت خواب خود را غرق می‌کنم، و بسترخویش را به اشکها تر می‌سازم!۶6
چشم من ازغصه کاهیده شد و بسبب همه دشمنانم تارگردید.۷7
‌ای همه بدکاران از من دور شوید، زیراخداوند آواز گریه مرا شنیده است!۸8
خداونداستغاثه مرا شنیده است. خداوند دعای مرااجابت خواهد نمود.۹9
همه دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد. روبرگردانیده، ناگهان خجل خواهند گردید.۱۰10