مزامیر 54

برای سالار مغنیان. قصیده داود بر ذوات اوتاروقتی که زیفیان نزد شاول آمده، گفتند آیا داودنزد ما خود را پنهان نمی کند ای خدا به نام خود مرا نجات بده و به قوت خویش بر من داوری نما. ۱ 1
‌ای خدا دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر. ۲ 2
زیرا بیگانگان به ضد من برخاسته‌اند و ظالمان قصد جان من دارند. و خدا را در مد نظر خودنگذاشته‌اند، سلاه. ۳ 3
اینک خدا مددکار من است. خداوند از تایید کنندگان جان من است. ۴ 4
بدی رابر دشمنان من خواهد برگردانید. به راستی خودریشه ایشان را بکن. ۵ 5
قربانی های تبرعی نزد توخواهم گذرانید و نام تو را‌ای خداوند حمدخواهم گفت زیرا نیکوست. ۶ 6
چونکه از جمیع تنگیها مرا خلاصی داده‌ای، و چشم من بردشمنانم نگریسته است. ۷ 7