مزامیر 48

سرود و مزمور بنی قورح خداوند بزرگ است و بی‌نهایت مجید، در شهر خدای ما و در کوه مقدس خویش. ۱ 1
جمیل در بلندی‌اش و شادی تمامی جهان است کوه صهیون، در جوانب شمال، قریه پادشاه عظیم. ۲ 2
خدا در قصرهای آن به ملجای بلند معروف است. ۳ 3
زیرا اینک پادشاهان جمع شدند، و با هم درگذشتند. ۴ 4
ایشان چون دیدندمتعجب گردیدند. و در حیرت افتاده، فرار کردند. ۵ 5
لرزه بر ایشان در آنجا مستولی گردید و دردشدید مثل زنی که می‌زاید. ۶ 6
تو کشتیهای ترشیش را به باد شرقی شکستی. ۷ 7
چنانکه شنیده بودیم، همچنان دیده‌ایم، در شهر یهوه صبایوت، در شهر خدای ما؛ خدا آن را تا ابدالاباد مستحکم خواهد ساخت، سلاه. ۸ 8
‌ای خدا در رحمت توتفکر کرده‌ایم، در اندرون هیکل تو. ۹ 9
‌ای خداچنانکه نام تو است، همچنان تسبیح تو نیز تااقصای زمین. دست راست تو از عدالت پر است. ۱۰ 10
کوه صهیون شادی می‌کند و دختران یهودا به وجد می‌آیند، به‌سبب داوریهای تو. ۱۱ 11
صهیون را طواف کنید و گرداگرد او بخرامید و برجهای وی را بشمارید. ۱۲ 12
دل خود را به حصارهایش بنهید و در قصرهایش تامل کنید تا طبقه آینده رااطلاع دهید. ۱۳ 13
زیرا این خدا، خدای ماست تاابدالاباد و ما را تا به موت هدایت خواهد نمود. ۱۴ 14