برای سالار مغنیان. مزمور بنی قورح ای جمیع امت‌ها دستک زنید. نزد خدابه آواز شادی بانگ برآورید.۱1
زیراخداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ.۲2
قوم‌ها را در زیر ما مغلوب خواهدساخت و طایفه‌ها را در زیر پایهای ما.۳3
میراث مارا برای ما خواهد برگزید یعنی جلالت یعقوب راکه دوست می‌دارد، سلاه.۴4
خدا به آواز بلندصعود نموده است. خداوند به آواز کرنا.۵5
تسبیح بخوانید، خدا را تسبیح بخوانید. تسبیح بخوانید، پادشاه ما را تسبیح بخوانید.۶6
زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید.۷7
خدا بر امت‌ها سلطنت می‌کند. خدا بر تخت قدس خود نشسته است.۸8
سروران قوم‌ها با قوم خدای ابراهیم جمع شده‌اند زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می‌باشد.۹9