مزامیر 47

برای سالار مغنیان. مزمور بنی قورح ای جمیع امت‌ها دستک زنید. نزد خدابه آواز شادی بانگ برآورید. ۱ 1
زیراخداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ. ۲ 2
قوم‌ها را در زیر ما مغلوب خواهدساخت و طایفه‌ها را در زیر پایهای ما. ۳ 3
میراث مارا برای ما خواهد برگزید یعنی جلالت یعقوب راکه دوست می‌دارد، سلاه. ۴ 4
خدا به آواز بلندصعود نموده است. خداوند به آواز کرنا. ۵ 5
تسبیح بخوانید، خدا را تسبیح بخوانید. تسبیح بخوانید، پادشاه ما را تسبیح بخوانید. ۶ 6
زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید. ۷ 7
خدا بر امت‌ها سلطنت می‌کند. خدا بر تخت قدس خود نشسته است. ۸ 8
سروران قوم‌ها با قوم خدای ابراهیم جمع شده‌اند زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می‌باشد. ۹ 9