مزمور داود وقتی که منش خود را به حضورابیملک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده، برفت خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائم بر زبان من خواهدبود.۱1
جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده، شادی خواهند نمود.۲2
خداوندرا با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگربرافرازیم.۳3
چون خداوند را طلبیدم مرامستجاب فرمود و مرا از جمیع ترسهایم خلاصی بخشید.۴4
بسوی او نظر کردند و منور گردیدند ورویهای ایشان خجل نشد.۵5
این مسکین فریادکرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید.۶6
فرشته خداوندگرداگرد ترسندگان او است. اردو زده، ایشان رامی رهاند.۷7
بچشید و ببینید که خداوند نیکواست. خوشابحال شخصی که بدو توکل می‌دارد.۸8
‌ای مقدسان خداوند از او بترسید زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست.۹9
شیربچگان بی‌نوا شده، گرسنگی می‌کشند و اما طالبان خداوند را به هیچ‌چیز نیکو کمی نخواهد شد.۱۰10
‌ای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند رابه شما خواهم آموخت.۱۱11
کیست آن شخصی که آرزومند حیات‌است و طول ایام را دوست می‌دارد تا نیکویی را ببیند.۱۲12
زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله آمیز.۱۳13
ازبدی اجتناب نما و نیکویی بکن. صلح را طلب نماو در‌پی آن بکوش.۱۴14
چشمان خداوند بسوی صالحان است و گوشهای وی بسوی فریاد ایشان.۱۵15
روی خداوند بسوی بدکاران است تا ذکرایشان را از زمین منقطع سازد.۱۶16
چون (صالحان )فریاد برآوردند خداوند ایشان را شنید و ایشان رااز همه تنگیهای ایشان رهایی بخشید.۱۷17
خداوند نزدیک شکسته دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد.۱۸18
زحمات مردصالح بسیار است. اما خداوند او را از همه آنهاخواهد رهانید.۱۹19
همه استخوانهای ایشان رانگاه می‌دارد، که یکی از آنها شکسته نخواهد شد.۲۰20
شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و ازدشمنان مرد صالح موآخذه خواهد شد.۲۱21
خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد واز آنانی که بر وی توکل دارند موآخذه نخواهدشد.۲۲22