سرود برای متبرک ساختن خانه. مزمور داود ای خداوند تو را تسبیح می‌خوانم زیراکه مرا بالا کشیدی و دشمنانم را بر من مفتخر نساختی.۱1
‌ای یهوه خدای من! نزد تواستغاثه نمودم و مرا شفا دادی.۲2
‌ای خداوندجانم را از حفره برآوردی. مرا زنده ساختی تا به هاویه فرونروم. (Sheol h7585)۳3
‌ای مقدسان خداوند او رابسرایید و به ذکر قدوسیت او حمد گویید!۴4
زیراکه غضب او لحظه‌ای است و در رضامندی اوزندگانی. شامگاه گریه نزیل می‌شود. صبحگاهان شادی رخ می‌نماید.۵5
و اما من در کامیابی خودگفتم: «جنبش نخواهم خورد تا ابدالاباد.»۶6
‌ای خداوند به رضامندی خود کوه مرا در قوت ثابت گردانیدی و چون روی خود را پوشاندی پریشان شدم.۷7
‌ای خداوند نزد تو فریاد برمی آورم و نزدخداوند تضرع می‌نمایم.۸8
در خون من چه فایده است چون به حفره فرو روم. آیا خاک تو را حمدمی گوید و راستی تو را اخبار می‌نماید؟۹9
‌ای خداوند بشنو و به من کرم فرما. ای خداوندمددکار من باش.۱۰10
ماتم مرا برای من به رقص مبدل ساخته‌ای. پلاس را از من بیرون کرده و کمرمرا به شادی بسته‌ای.۱۱11
تا جلالم ترا سرودخواند و خاموش نشود. ای یهوه خدای من، تو راحمد خواهم گفت تا ابدالاباد.۱۲12