مزمور داود ای خداوند مرا داد بده زیرا که من درکمال خود رفتار نموده‌ام و بر خداوندتوکل داشته‌ام، پس نخواهم لغزید.۱1
‌ای خداوندمرا امتحان کن و مرا بیازما. باطن و قلب مرا مصفی گردان.۲2
زیرا که رحمت تو در مد نظر من است ودر راستی تو رفتار نموده‌ام۳3
با مردان باطل ننشسته‌ام و با منافقین داخل نخواهم شد.۴4
ازجماعت بدکاران نفرت می‌دارم و با طالحین نخواهم نشست.۵5
دستهای خود را در صفامی شویم. مذبح تو را‌ای خداوند طواف خواهم نمود.۶6
تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو رااخبار نمایم.۷7
‌ای خداوند محل خانه تو را دوست می‌دارم و مقام سکونت جلال تو را.۸8
جانم را با گناهکاران جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خون ریز.۹9
که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است.۱۰10
و اما من درکمال خود سالک می‌باشم. مرا خلاصی ده و برمن رحم فرما.۱۱11
پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعت‌ها متبارک خواهم خواند.۱۲12