مزامیر 26

مزمور داود ای خداوند مرا داد بده زیرا که من درکمال خود رفتار نموده‌ام و بر خداوندتوکل داشته‌ام، پس نخواهم لغزید. ۱ 1
‌ای خداوندمرا امتحان کن و مرا بیازما. باطن و قلب مرا مصفی گردان. ۲ 2
زیرا که رحمت تو در مد نظر من است ودر راستی تو رفتار نموده‌ام ۳ 3
با مردان باطل ننشسته‌ام و با منافقین داخل نخواهم شد. ۴ 4
ازجماعت بدکاران نفرت می‌دارم و با طالحین نخواهم نشست. ۵ 5
دستهای خود را در صفامی شویم. مذبح تو را‌ای خداوند طواف خواهم نمود. ۶ 6
تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو رااخبار نمایم. ۷ 7
‌ای خداوند محل خانه تو را دوست می‌دارم و مقام سکونت جلال تو را. ۸ 8
جانم را با گناهکاران جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خون ریز. ۹ 9
که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است. ۱۰ 10
و اما من درکمال خود سالک می‌باشم. مرا خلاصی ده و برمن رحم فرما. ۱۱ 11
پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعت‌ها متبارک خواهم خواند. ۱۲ 12