مزامیر 150

هللویاه! خدا را در قدس او تسبیح بخوانید. در فلک قوت او، او راتسبیح بخوانید! ۱ 1
او را به‌سبب کارهای عظیم اوتسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید. ۲ 2
او را به آواز کرنا تسبیح بخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید. ۳ 3
اورا با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید. ۴ 4
او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوش صدا تسبیح بخوانید. ۵ 5
هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هللویاه! ۶ 6