هللویاه! خدا را در قدس او تسبیح بخوانید. در فلک قوت او، او راتسبیح بخوانید!۱1
او را به‌سبب کارهای عظیم اوتسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید.۲2
او را به آواز کرنا تسبیح بخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید.۳3
اورا با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید.۴4
او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوش صدا تسبیح بخوانید.۵5
هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هللویاه!۶6