مزامیر 148

هللویاه! خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید! در اعلی علیین او راتسبیح بخوانید! ۱ 1
‌ای همه فرشتگانش او را تسبیح بخوانید. ای همه لشکرهای او او را تسبیح بخوانید. ۲ 2
‌ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید. ای همه ستارگان نور او را تسبیح بخوانید. ۳ 3
‌ای فلک الافلاک او را تسبیح بخوانید، و‌ای آبهایی که فوق آسمانهایید. ۴ 4
نام خداوند را تسبیح بخوانیدزیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند. ۵ 5
و آنها راپایدار نمود تا ابدالاباد و قانونی قرار داد که از آن در نگذرند. ۶ 6
خداوند را از زمین تسبیح بخوانید، ای نهنگان و جمیع لجه‌ها. ۷ 7
‌ای آتش و تگرگ وبرف و مه و باد تند که فرمان او را به‌جا می‌آورید. ۸ 8
‌ای کوهها و تمام تل‌ها و درختان میوه دار و همه سروهای آزاد. ۹ 9
‌ای وحوش و جمیع بهایم وحشرات و مرغان بالدار. ۱۰ 10
‌ای پادشاهان زمین وجمیع امت‌ها و سروران و همه داوران جهان. ۱۱ 11
‌ای جوانان و دوشیزگان نیز و پیران و اطفال. ۱۲ 12
نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا نام او تنهامتعال است و جلال او فوق زمین و آسمان. ۱۳ 13
واو شاخی برای قوم خود برافراشته است، تا فخرباشد برای همه مقدسان او، یعنی برای بنی‌اسرائیل که قوم مقرب او می‌باشند. هللویاه! ۱۴ 14