خداوند را حمد گویید زیرا که نیکواست و رحمت او تا ابدالاباد است.۱1
خدای خدایان را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۲2
رب‌الارباب را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۳3
او را که تنها کارهای عجیب عظیم می‌کند، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۴4
او را که آسمانها را به حکمت آفرید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۵5
او را که زمین را بر آبها گسترانید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۶6
او را که نیرهای بزرگ آفرید زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۷7
آفتاب را برای سلطنت روز، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۸8
ماه و ستارگان را برای سلطنت شب، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۹9
که مصر را در نخست زادگانش زد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۰10
و اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۱11
با دست قوی و بازوی دراز، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۲12
او را که بحر قلزم را به دو بهره تقسیم کرد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۳13
و اسرائیل را از میان آن گذرانید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۴14
و فرعون و لشکر او را در بحرقلزم انداخت، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۵15
او را که قوم خویش را در صحرا رهبری نمود، زیرا که رحمت او تاابدالاباد است.۱۶16
او را که پادشاهان بزرگ را زد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۷17
و پادشاهان نامور را کشت، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۸18
سیحون پادشاه اموریان را، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۱۹19
و عوج پادشاه باشان را، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۲۰20
و زمین ایشان را به ارثیت داد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۲۱21
یعنی به ارثیت بنده خویش اسرائیل، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۲۲22
و ما را در مذلت ما به یاد آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۲۳23
و مارا از دشمنان ما رهایی داد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۲۴24
که همه بشر را روزی می‌دهد، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۲۵25
خدای آسمانها را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالاباد است.۲۶26