ا خوشا‌به‌حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکند.۱1
خوشا‌به‌حال آنانی که شهادات او را حفظ می‌کنند و به تمامی دل او را می‌طلبند.۲2
کج روی نیز نمی کنندو به طریق های وی سلوک می‌نمایند.۳3
تووصایای خود را امر فرموده‌ای تا آنها را تمام نگاه داریم.۴4
کاش که راههای من مستحکم شودتا فرایض تو را حفظ کنم.۵5
آنگاه خجل نخواهم شد چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم.۶6
تو را به راستی دل حمد خواهم گفت چون داوریهای عدالت تو را آموخته شوم.۷7
فرایض تورا نگاه می‌دارم. مرا بالکلیه ترک منما.۸8
به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می‌سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو.۹9
به تمامی دل تو را طلبیدم. مگذار که از اوامر توگمراه شوم.۱۰10
کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم.۱۱11
‌ای خداوند تومتبارک هستی فرایض خود را به من بیاموز.۱۲12
به لب های خود بیان کردم تمامی داوری های دهان تو را.۱۳13
در طریق شهادات تو شادمانم.۱۴14
چنانکه در هر قسم توانگری، در وصایای توتفکر می‌کنم و به طریق های تو نگران خواهم بود.۱۵15
از فرایض تو لذت می‌برم، پس کلام تو رافراموش نخواهم کرد.۱۶16
به بنده خود احسان بنما تا زنده شوم و کلام تو را حفظ نمایم.۱۷17
چشمان مرا بگشا تا ازشریعت تو چیزهای عجیب بینم.۱۸18
من در زمین غریب هستم. اوامر خود را از من مخفی مدار.۱۹19
جان من شکسته می‌شود از اشتیاق داوریهای تو در هر وقت.۲۰20
متکبران ملعون را توبیخ نمودی، که از اوامر تو گمراه می‌شوند.۲۱21
ننگ ورسوایی را از من بگردان، زیرا که شهادات تو راحفظ کرده‌ام.۲۲22
سروران نیز نشسته، به ضد من سخن‌گفتند. لیکن بنده تو در فرایض تو تفکرمی کند.۲۳23
شهادات تو نیز ابتهاج من و مشورت دهندگان من بوده‌اند.۲۴24
جان من به خاک چسبیده است. مرا موافق کلام خود زنده ساز.۲۵25
راههای خود را ذکر کردم و مرا اجابت نمودی. پس فرایض خویش را به من بیاموز.۲۶26
طریق وصایای خود را به من بفهمان و در کارهای عجیب تو تفکر خواهم نمود.۲۷27
جان من از حزن گداخته می‌شود. مرا موافق کلام خود برپا بدار.۲۸28
راه دروغ را از من دور کن و شریعت خود را به من عنایت فرما.۲۹29
طریق راستی رااختیار کردم و داوریهای تو را پیش خود گذاشتم.۳۰30
به شهادات تو چسبیدم. ای خداوند مرا خجل مساز.۳۱31
در طریق اوامر تو دوان خواهم رفت، وقتی که دل مرا وسعت دادی.۳۲32
‌ای خداوند طریق فرایض خود را به من بیاموز. پس آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت.۳۳33
مرا فهم بده و شریعت تو را نگاه خواهم داشت و آن را به تمامی دل خود حفظ خواهم نمود.۳۴34
مرا در سبیل اوامر خود سالک گردان زیرا که درآن رغبت دارم.۳۵35
دل مرا به شهادات خود مایل گردان و نه به سوی طمع.۳۶36
چشمانم را از دیدن بطالت برگردان و در طریق خود مرا زنده ساز.۳۷37
کلام خود را بر بنده خویش استوار کن، که به ترس تو سپرده شده است.۳۸38
ننگ مرا که از آن می‌ترسم از من دور کن زیرا که داوریهای تو نیکواست.۳۹39
هان به وصایای تو اشتیاق دارم. به حسب عدالت خود مرا زنده ساز.۴۰40
‌ای خداوند رحمهای تو به من برسد ونجات تو به حسب کلام تو.۴۱41
تا بتوانم ملامت کننده خود را جواب دهم زیرا بر کلام تو توکل دارم.۴۲42
و کلام راستی را از دهانم بالکل مگیرزیرا که به داوریهای تو امیدوارم۴۳43
و شریعت تورا دائم نگاه خواهم داشت تا ابدالاباد.۴۴44
و به آزادی راه خواهم رفت زیرا که وصایای تو را طلبیده‌ام.۴۵45
و در شهادات تو به حضور پادشاهان سخن خواهم گفت و خجل نخواهم شد.۴۶46
و ازوصایای تو تلذذ خواهم یافت که آنها را دوست می‌دارم.۴۷47
و دستهای خود را به اوامر تو که دوست می‌دارم بر خواهم افراشت و در فرایض تو تفکر خواهم نمود.۴۸48
کلام خود را با بنده خویش به یاد آور که مرا بر آن امیدوار گردانیدی.۴۹49
این در مصیبتم تسلی من است زیرا قول تو مرا زنده ساخت.۵۰50
متکبران مرا بسیار استهزا کردند، لیکن ازشریعت تو رو نگردانیدم.۵۱51
‌ای خداوندداوریهای تو را از قدیم به یاد آوردم و خویشتن راتسلی دادم.۵۲52
حدت خشم مرا در‌گرفته است، به‌سبب شریرانی که شریعت تو را ترک کرده‌اند.۵۳53
فرایض تو سرودهای من گردید، در خانه غربت من.۵۴54
‌ای خداوند نام تو را در شب به یادآوردم و شریعت تو را نگاه داشتم.۵۵55
این بهره من گردید، زیرا که وصایای تو را نگاه داشتم.۵۶56
خداوند نصیب من است. گفتم که کلام تو رانگاه خواهم داشت.۵۷57
رضامندی تو را به تمامی دل خود طلبیدم. به حسب کلام خود بر من رحم فرما.۵۸58
در راههای خود تفکر کردم و پایهای خود را به شهادات تو مایل ساختم.۵۹59
شتابیدم ودرنگ نکردم تا اوامر تو را نگاه دارم.۶۰60
ریسمانهای شریران مرا احاطه کرد، لیکن شریعت تو را فراموش نکردم.۶۱61
در نصف شب برخاستم تا تو را حمد گویم برای داوریهای عدالت تو.۶۲62
من همه ترسندگانت را رفیق هستم، و آنانی را که وصایای تو را نگاه می‌دارند.۶۳63
‌ای خداوند زمین از رحمت تو پر است. فرایض خودرا به من بیاموز.۶۴64
با بنده خود احسان نمودی، ای خداوندموافق کلام خویش.۶۵65
خردمندی نیکو و معرفت را به من بیاموز زیرا که به اوامر تو ایمان آوردم.۶۶66
قبل از آنکه مصیبت را ببینم من گمراه شدم لیکن الان کلام تو را نگاه داشتم.۶۷67
تو نیکو هستی و نیکویی می‌کنی. فرایض خود را به من بیاموز.۶۸68
متکبران بر من دروغ بستند. و اما من به تمامی دل وصایای تو را نگاه داشتم.۶۹69
دل ایشان مثل پیه فربه است. و اما من در شریعت تو تلذذمی یابم.۷۰70
مرا نیکو است که مصیبت را دیدم، تافرایض تو را بیاموزم.۷۱71
شریعت دهان تو برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره.۷۲72
دستهای تو مرا ساخته و آفریده است. مرافهیم گردان تا اوامر تو را بیاموزم.۷۳73
ترسندگان توچون مرا بینند شادمان گردند زیرا به کلام توامیدوار هستم.۷۴74
‌ای خداوند دانسته‌ام که داوریهای تو عدل است، و بر‌حق مرا مصیبت داده‌ای.۷۵75
پس رحمت تو برای تسلی من بشود، موافق کلام تو با بنده خویش.۷۶76
رحمت های توبه من برسد تا زنده شوم زیرا که شریعت تو تلذذمن است.۷۷77
متکبران خجل شوند زیرا به دروغ مرا اذیت رسانیدند. و اما من در وصایای تو تفکرمی کنم.۷۸78
ترسندگان تو به من رجوع کنند و آنانی که شهادات تو را می‌دانند.۷۹79
دل من در فرایض تو کامل شود، تا خجل نشوم.۸۰80
جان من برای نجات تو کاهیده می‌شود. لیکن به کلام تو امیدوار هستم.۸۱81
چشمان من برای کلام تو تار گردیده است و می‌گویم کی مراتسلی خواهی داد.۸۲82
زیرا که مثل مشک در دودگردیده‌ام. لیکن فرایض تو را فراموش نکرده‌ام.۸۳83
چند است روزهای بنده تو؟ و کی بر جفاکنندگانم داوری خواهی نمود؟۸۴84
متکبران برای من حفره‌ها زدند زیرا که موافق شریعت تونیستند.۸۵85
تمامی اوامر تو امین است. بر من ناحق جفا کردند. پس مرا امداد فرما.۸۶86
نزدیک بود که مرا از زمین نابود سازند. اما من وصایای تو را ترک نکردم.۸۷87
به حسب رحمت خود مرا زنده ساز تاشهادات دهان تو را نگاه دارم.۸۸88
‌ای خداوند کلام تو تا ابدالاباد در آسمانهاپایدار است.۸۹89
امانت تو نسلا بعد نسل است. زمین را آفریده‌ای و پایدار می‌ماند.۹۰90
برای داوریهای تو تا امروز ایستاده‌اند زیرا که همه بنده تو هستند.۹۱91
اگر شریعت تو تلذذ من نمی بود، هرآینه در مذلت خود هلاک می‌شدم.۹۲92
وصایای تو را تا به ابد فراموش نخواهم کردزیرا به آنها مرا زنده ساخته‌ای.۹۳93
من از آن توهستم مرا نجات ده زیرا که وصایای تو را طلبیدم.۹۴94
شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاک کنند. لیکن در شهادات تو تامل می‌کنم.۹۵95
برای هر کمالی انتهایی دیدم، لیکن حکم تو بی‌نهایت وسیع است.۹۶96
شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم.۹۷97
اوامر تو مرا ازدشمنانم حکیم تر ساخته است زیرا که همیشه نزد من می‌باشد.۹۸98
از جمیع معلمان خود فهیم ترشدم زیرا که شهادات تو تفکر من است.۹۹99
ازمشایخ خردمندتر شدم زیرا که وصایای تو رانگاه داشتم.۱۰۰100
پایهای خود را از هر راه بد نگاه داشتم تا آن که کلام تو را حفظ کنم.۱۰۱101
ازداوریهای تو رو برنگردانیدم، زیرا که تو مرا تعلیم دادی.۱۰۲102
کلام تو به مذاق من چه شیرین است وبه دهانم از عسل شیرین تر.۱۰۳103
از وصایای توفطانت را تحصیل کردم. بنابراین هر راه دروغ رامکروه می‌دارم.۱۰۴104
کلام تو برای پایهای من چراغ، و برای راههای من نور است.۱۰۵105
قسم خوردم و آن راوفا خواهم نمود که داوریهای عدالت تو را نگاه خواهم داشت.۱۰۶106
بسیار ذلیل شده‌ام. ای خداوند، موافق کلام خود مرا زنده ساز!۱۰۷107
‌ای خداوند هدایای تبرعی دهان مرا منظور فرما وداوریهای خود را به من بیاموز.۱۰۸108
جان من همیشه در کف من است، لیکن شریعت تو رافراموش نمی کنم.۱۰۹109
شریران برای من دام گذاشته‌اند، اما از وصایای تو گمراه نشدم.۱۱۰110
شهادات تو را تا به ابد میراث خود ساخته‌ام زیرا که آنها شادمانی دل من است.۱۱۱111
دل خود رابرای بجا آوردن فرایض تو مایل ساختم، تاابدالاباد و تا نهایت.۱۱۲112
مردمان دو رو را مکروه داشته‌ام، لیکن شریعت تو را دوست می‌دارم.۱۱۳113
ستر و سپر من تو هستی. به کلام تو انتظار می‌کشم.۱۱۴114
‌ای بدکاران، از من دور شوید! و اوامر خدای خویش را نگاه خواهم داشت.۱۱۵115
مرا به حسب کلام خود تایید کن تا زنده شوم و از امید خود خجل نگردم.۱۱۶116
مرا تقویت کن تا رستگار گردم و برفرایض تو دائم نظر نمایم.۱۱۷117
همه کسانی را که از فرایض تو گمراه شده‌اند، حقیر شمرده‌ای زیراکه مکر ایشان دروغ است.۱۱۸118
جمیع شریران زمین را مثل درد هلاک می‌کنی. بنابراین شهادات تو را دوست می‌دارم.۱۱۹119
موی بدن من از خوف تو برخاسته است و از داوریهای تو ترسیدم.۱۲۰120
داد و عدالت را به‌جا آوردم. مرا به ظلم کنندگانم تسلیم منما.۱۲۱121
برای سعادت بنده خود ضامن شو تا متکبران بر من ظلم نکنند.۱۲۲122
چشمانم برای نجات تو تار شده است و برای کلام عدالت تو.۱۲۳123
با بنده خویش موافق رحمانیتت عمل نما و فرایض خود را به من بیاموز.۱۲۴124
من بنده تو هستم. مرا فهیم گردان تاشهادات تو را دانسته باشم.۱۲۵125
وقت است که خداوند عمل کند زیرا که شریعت تو را باطل نموده‌اند.۱۲۶126
بنابراین، اوامر تو را دوست می‌دارم، زیادتر از طلا و زر خالص.۱۲۷127
بنابراین، همه وصایای تو را در هر چیز راست می‌دانم، وهر راه دروغ را مکروه می‌دارم.۱۲۸128
شهادات تو عجیب است. ازین سبب جان من آنها را نگاه می‌دارد.۱۲۹129
کشف کلام تو نورمی بخشد و ساده دلان را فهیم می‌گرداند.۱۳۰130
دهان خود را نیکو باز کرده، نفس زدم زیرا که مشتاق وصایای تو بودم.۱۳۱131
بر من نظر کن و کرم فرما، برحسب عادت تو به آنانی که نام تو رادوست می‌دارند.۱۳۲132
قدم های مرا در کلام خودت پایدار ساز، تا هیچ بدی بر من تسلط نیابد.۱۳۳133
مرا از ظلم انسان خلاصی ده، تا وصایای تورا نگاه دارم.۱۳۴134
روی خود را بر بنده خود روشن ساز، و فرایض خود را به من بیاموز.۱۳۵135
نهرهای آب از چشمانم جاری است زیرا که شریعت تو رانگاه نمی دارند.۱۳۶136
‌ای خداوند تو عادل هستی و داوریهای تو راست است.۱۳۷137
شهادات خود را به راستی امر فرمودی و به امانت الی نهایت.۱۳۸138
غیرت من مرا هلاک کرده است زیرا که دشمنان من کلام تورا فراموش کرده‌اند.۱۳۹139
کلام تو بی‌نهایت مصفی است و بنده تو آن را دوست می‌دارد.۱۴۰140
من کوچک و حقیر هستم، اما وصایای تو را فراموش نکردم.۱۴۱141
عدالت تو عدل است تا ابدالاباد وشریعت تو راست است.۱۴۲142
تنگی و ضیق مرا درگرفته است، اما اوامر تو تلذذ من است.۱۴۳143
شهادات تو عادل است تا ابدالاباد. مرا فهیم گردان تا زنده شوم.۱۴۴144
به تمامی دل خوانده‌ام. ای خداوند مراجواب ده تا فرایض تو را نگاه دارم!۱۴۵145
تو راخوانده‌ام، پس مرا نجات ده. و شهادات تو را نگاه خواهم داشت.۱۴۶146
بر طلوع فجر سبقت جسته، استغاثه کردم، و کلام تو را انتظار کشیدم.۱۴۷147
چشمانم بر پاسهای شب سبقت جست، تا درکلام تو تفکر بنمایم.۱۴۸148
به حسب رحمت خود آواز مرا بشنو. ای خداوند موافق داوریهای خودمرا زنده ساز.۱۴۹149
آنانی که در‌پی خباثت می‌روند، نزدیک می‌آیند، و از شریعت تو دورمی باشند.۱۵۰150
‌ای خداوند تو نزدیک هستی وجمیع اوامر تو راست است.۱۵۱151
شهادات تو را اززمان پیش دانسته‌ام که آنها را بنیان کرده‌ای تاابدالاباد.۱۵۲152
بر مذلت من نظر کن و مرا خلاصی ده زیراکه شریعت تو را فراموش نکرده‌ام.۱۵۳153
در دعوای من دادرسی فرموده، مرا نجات ده و به حسب کلام خویش مرا زنده ساز.۱۵۴154
نجات از شریران دور است زیرا که فرایض تو را نمی طلبند.۱۵۵155
‌ای خداوند، رحمت های تو بسیار است. به حسب داوریهای خود مرا زنده ساز.۱۵۶156
جفاکنندگان و خصمان من بسیارند. اما ازشهادات تو رو برنگردانیدم.۱۵۷157
خیانت کاران رادیدم و مکروه داشتم زیرا کلام تو را نگاه نمی دارند.۱۵۸158
ببین که وصایای تو را دوست می‌دارم. ای خداوند، به حسب رحمت خود مرازنده ساز!۱۵۹159
جمله کلام تو راستی است وتمامی داوری عدالت تو تا ابدالاباد است.۱۶۰160
سروران بی‌جهت بر من جفا کردند. اما دل من از کلام تو ترسان است.۱۶۱161
من در کلام توشادمان هستم، مثل کسی‌که غنیمت وافر پیدانموده باشد.۱۶۲162
از دروغ کراهت و نفرت دارم. اماشریعت تو را دوست می‌دارم.۱۶۳163
هر روز تو راهفت مرتبه تسبیح می‌خوانم، برای داوریهای عدالت تو.۱۶۴164
آنانی را که شریعت تو را دوست می دارند، سلامتی عظیم است و هیچ‌چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد.۱۶۵165
‌ای خداوند، برای نجات تو امیدوار هستم و اوامر تو را بجا می‌آورم.۱۶۶166
جان من شهادات تو را نگاه داشته است و آنهارا بی‌نهایت دوست می‌دارم.۱۶۷167
وصایا وشهادات تو را نگاه داشته‌ام زیرا که تمام طریقهای من در مد نظر تو است.۱۶۸168
‌ای خداوند، فریاد من به حضور تو برسد. به حسب کلام خود مرا فهیم گردان.۱۶۹169
مناجات من به حضور تو برسد. به حسب کلام خود مراخلاصی ده.۱۷۰170
لبهای من حمد تو را جاری کندزیرا فرایض خود را به من آموخته‌ای.۱۷۱171
زبان من کلام تو را بسراید زیرا که تمام اوامر تو عدل است.۱۷۲172
دست تو برای اعانت من بشود زیرا که وصایای تو را برگزیده‌ام.۱۷۳173
‌ای خداوند برای نجات تو مشتاق بوده‌ام و شریعت تو تلذذ من است.۱۷۴174
جان من زنده شود تا تو را تسبیح بخواند و داوریهای تو معاون من باشد.۱۷۵175
مثل گوسفند گم شده، آواره گشتم. بنده خود را طلب نما، زیرا که اوامر تو را فراموش نکردم.۱۷۶176