خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست و رحمت او تا ابدالاباداست.۱1
اسرائیل بگویند که «رحمت او تا ابدالاباداست.»۲2
خاندان هارون بگویند که «رحمت او تاابدالاباد است.»۳3
ترسندگان خداوند بگویند که «رحمت او تا ابدالاباد است.»۴4
در تنگی یاه را خواندم. یاه مرا اجابت فرموده، در جای وسیع آورد.۵5
خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواندکرد؟۶6
خداوند برایم از مددکاران من است. پس من بر نفرت کنندگان خود آرزوی خویش راخواهم دید.۷7
به خداوند پناه بردن بهتر است ازتوکل نمودن بر آدمیان.۸8
به خداوند پناه بردن بهتراست از توکل نمودن بر امیران.۹9
جمیع امتها مرااحاطه کردند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد.۱۰10
مرا احاطه کردند و دور مراگرفتند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد.۱۱11
مثل زنبورها مرا احاطه کردند ومثل آتش خارها خاموش شدند. زیرا که به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد.۱۲12
بر من سخت هجوم آوردی تا بیفتم، لیکن خداوند مرااعانت نمود.۱۳13
خداوند قوت و سرود من است ونجات من شده است.۱۴14
آواز ترنم و نجات درخیمه های عادلان است. دست راست خداوند باشجاعت عمل می‌کند.۱۵15
دست راست خداوندمتعال است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می‌کند.۱۶16
نمی میرم بلکه زیست خواهم کرد و کارهای یاه را ذکر خواهم نمود.۱۷17
یاه مرابه شدت تنبیه نموده، لیکن مرا به موت نسپرده است.۱۸18
دروازه های عدالت را برای من بگشایید! به آنها داخل شده، یاه را حمد خواهم گفت.۱۹19
دروازه خداوند این است. عادلان بدان داخل خواهند شد.۲۰20
تو را حمد می‌گویم زیرا که مرااجابت فرموده و نجات من شده‌ای.۲۱21
سنگی راکه معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است.۲۲22
این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است.۲۳23
این است روزی که خداوند ظاهر کرده است. درآن وجد و شادی خواهیم نمود.۲۴24
آه‌ای خداوند نجات ببخش! آه‌ای خداوند سعادت عطا فرما!۲۵25
متبارک باد او که به نام خداوندمی آید. شما را از خانه خداوند برکت می‌دهیم.۲۶26
یهوه خدایی است که ما را روشن ساخته است. ذبیحه را به ریسمانها بر شاخهای قربانگاه ببندید.۲۷27
تو خدای من هستی تو، پس تو را حمدمی گویم. خدای من، تو را متعال خواهم خواند.۲۸28
خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست ورحمت او تا ابدالاباد است.۲۹29