ای جمیع امتها خداوند را تسبیح بخوانید! ای تمامی قبایل! او راحمد گویید!۱1
زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالاباد. هللویاه!۲2