مزامیر 117

ای جمیع امتها خداوند را تسبیح بخوانید! ای تمامی قبایل! او راحمد گویید! ۱ 1
زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالاباد. هللویاه! ۲ 2