مزامیر 114

وقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمدند، و خاندان یعقوب از قوم اجنبی زبان، ۱ 1
یهودا مقدس او بود و اسرائیل محل سلطنت وی. ۲ 2
دریا این را بدید و گریخت واردن به عقب برگشت. ۳ 3
کوهها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل بره های گله. ۴ 4
‌ای دریاتو را چه شد که گریختی؟ و‌ای اردن که به عقب برگشتی؟ ۵ 5
‌ای کوهها که مثل قوچها به جستن درآمدید و‌ای تلها که مثل بره های گله. ۶ 6
‌ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب. ۷ 7
که صخره را دریاچه آب گردانید وسنگ خارا را چشمه آب. ۸ 8