وقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمدند، و خاندان یعقوب از قوم اجنبی زبان،۱1
یهودا مقدس او بود و اسرائیل محل سلطنت وی.۲2
دریا این را بدید و گریخت واردن به عقب برگشت.۳3
کوهها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل بره های گله.۴4
‌ای دریاتو را چه شد که گریختی؟ و‌ای اردن که به عقب برگشتی؟۵5
‌ای کوهها که مثل قوچها به جستن درآمدید و‌ای تلها که مثل بره های گله.۶6
‌ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب.۷7
که صخره را دریاچه آب گردانید وسنگ خارا را چشمه آب.۸8