هللویاه! خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت.۱1
کارهای خداوند عظیم است، و همگانی که به آنها رغبت دارند در آنهاتفتیش می‌کنند.۲2
کار او جلال و کبریایی است وعدالت وی پایدار تا ابدالاباد.۳3
یادگاری برای کارهای عجیب خود ساخته است. خداوند کریم و رحیم است.۴4
ترسندگان خود را رزقی نیکوداده است. عهد خویش را به یاد خواهد داشت تاابدالاباد.۵5
قوت اعمال خود را برای قوم خودبیان کرده است تا میراث امتها را بدیشان عطافرماید.۶6
کارهای دستهایش راستی و انصاف است و جمیع فرایض وی امین.۷7
آنها پایدار است تا ابدالاباد. در راستی و استقامت کرده شده.۸8
فدیه‌ای برای قوم خود فرستاد و عهد خویش راتا ابد امر فرمود. نام او قدوس و مهیب است.۹9
ترس خداوند ابتدای حکمت است. همه عاملین آنها را خردمندی نیکو است. حمد اوپایدار است تا ابدالاباد.۱۰10