مزامیر 111

هللویاه! خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت. ۱ 1
کارهای خداوند عظیم است، و همگانی که به آنها رغبت دارند در آنهاتفتیش می‌کنند. ۲ 2
کار او جلال و کبریایی است وعدالت وی پایدار تا ابدالاباد. ۳ 3
یادگاری برای کارهای عجیب خود ساخته است. خداوند کریم و رحیم است. ۴ 4
ترسندگان خود را رزقی نیکوداده است. عهد خویش را به یاد خواهد داشت تاابدالاباد. ۵ 5
قوت اعمال خود را برای قوم خودبیان کرده است تا میراث امتها را بدیشان عطافرماید. ۶ 6
کارهای دستهایش راستی و انصاف است و جمیع فرایض وی امین. ۷ 7
آنها پایدار است تا ابدالاباد. در راستی و استقامت کرده شده. ۸ 8
فدیه‌ای برای قوم خود فرستاد و عهد خویش راتا ابد امر فرمود. نام او قدوس و مهیب است. ۹ 9
ترس خداوند ابتدای حکمت است. همه عاملین آنها را خردمندی نیکو است. حمد اوپایدار است تا ابدالاباد. ۱۰ 10