مزامیر 110

مزمور داود یهوه به خداوند من گفت: «به‌دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم.» ۱ 1
خداوند عصای قوت تو را ازصهیون خواهد فرستاد. در میان دشمنان خودحکمرانی کن. ۲ 2
قوم تو در روز قوت تو، هدایای تبرعی می‌باشند. در زینتهای قدوسیت، شبنم جوانی تو از رحم صحرگاه برای توست. ۳ 3
خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهدشد که «تو کاهن هستی تا ابدالاباد، به رتبه ملکیصدق.» ۴ 4
خداوند که به‌دست راست توست؛ در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد. ۵ 5
در میان امتها داوری خواهد کرد. از لاشها پر خواهد ساخت و سر آنها را درزمین وسیع خواهد کوبید. ۶ 6
از نهر سر راه خواهد نوشید. بنابراین سر خود را بر‌خواهدافراشت. ۷ 7