هللویاه! خداوند را حمد بگوییدزیرا که او نیکو است و رحمت او تاابدالاباد!۱1
کیست که اعمال عظیم خداوند رابگوید و همه تسبیحات او را بشنواند؟۲2
خوشابحال آنانی که انصاف را نگاه دارند و آن که عدالت را در همه وقت به عمل آورد.۳3
‌ای خداوند مرا یاد کن به رضامندیی که با قوم خودمی داری و به نجات خود از من تفقد نما.۴4
تاسعادت برگزیدگان تو را ببینم و به شادمانی قوم تو مسرور شوم و با میراث تو فخر نمایم.۵5
با پدران خود گناه نموده‌ایم و عصیان ورزیده، شرارت کرده‌ایم.۶6
پدران ما کارهای عجیب تو را در مصر نفهمیدند و کثرت رحمت تو را به یاد نیاوردند بلکه نزد دریا یعنی بحر قلزم فتنه انگیختند.۷7
لیکن به‌خاطر اسم خود ایشان رانجات داد تا توانایی خود را اعلان نماید.۸8
و بحرقلزم را عتاب کرد که خشک گردید. پس ایشان رادر لجه‌ها مثل بیابان رهبری فرمود.۹9
و ایشان رااز دست دشمن نجات داد و از دست خصم رهایی بخشید.۱۰10
و آب، دشمنان ایشان را پوشانید که یکی از ایشان باقی نماند.۱۱11
آنگاه به کلام اوایمان آوردند و حمد او را سراییدند.۱۲12
لیکن اعمال او را به زودی فراموش کردند و مشورت اورا انتظار نکشیدند.۱۳13
بلکه شهوت‌پرستی نمودنددر بادیه؛ و خدا را امتحان کردند در هامون.۱۴14
ومسالت ایشان را بدیشان داد. لیکن لاغری درجانهای ایشان فرستاد.۱۵15
پس به موسی در اردو حسد بردند و به هارون، مقدس یهوه.۱۶16
و زمین شکافته شده، داتان را فرو برد و جماعت ابیرام را پوشانید.۱۷17
وآتش، در جماعت ایشان افروخته شده، شعله آتش شریران را سوزانید.۱۸18
گوساله‌ای درحوریب ساختند و بتی ریخته شده را پرستش نمودند.۱۹19
و جلال خود را تبدیل نمودند به مثال گاوی که علف می‌خورد.۲۰20
و خدای نجات‌دهنده خود را فراموش کردند که کارهای عظیم در مصر کرده بود.۲۱21
و اعمال عجیبه را در زمین حام و کارهای ترسناک را در بحر قلزم.۲۲22
آنگاه گفت که ایشان را هلاک بکند. اگر برگزیده اوموسی در شکاف به حضور وی نمی ایستاد، تاغضب او را از هلاکت ایشان برگرداند.۲۳23
و زمین مرغوب را خوار شمردند و به کلام وی ایمان نیاوردند.۲۴24
و در خیمه های خود همهمه کردندو قول خداوند را استماع ننمودند.۲۵25
لهذا دست خود را برایشان برافراشت، که ایشان را در صحرااز پا درآورد.۲۶26
و ذریت ایشان را در میان امتهابیندازد و ایشان را در زمینها پراکنده کند.۲۷27
پس به بعل فغور پیوستند و قربانی های مردگان راخوردند.۲۸28
و به‌کارهای خود خشم او را به هیجان آوردند و وبا بر ایشان سخت آمد.۲۹29
آنگاه فینحاس بر پا ایستاده، داوری نمود ووبا برداشته شد.۳۰30
و این برای او به عدالت محسوب گردید، نسلا بعد نسل تا ابدالاباد.۳۱31
واو را نزد آب مریبه غضبناک نمودند. حتی موسی را به‌خاطر ایشان آزاری عارض گردید.۳۲32
زیراکه روح او را تلخ ساختند، تا از لبهای خود ناسزاگفت.۳۳33
و آن قوم‌ها را هلاک نکردند، که درباره ایشان خداوند امر فرموده بود.۳۴34
بلکه خویشتن را با امتها آمیختند و کارهای ایشان را آموختند.۳۵35
و بتهای ایشان را پرستش نمودند تا آنکه برای ایشان دام گردید.۳۶36
و پسران و دختران خویش رابرای دیوها قربانی گذرانیدند.۳۷37
و خون بی‌گناه راریختند یعنی خون پسران و دختران خود را که آن را برای بتهای کنعان ذبح کردند و زمین از خون ملوث گردید.۳۸38
و از کارهای خود نجس شدند ودر افعال خویش زناکار گردیدند.۳۹39
لهذا خشم خداوند بر قوم خود افروخته شد و میراث خویش را مکروه داشت.۴۰40
و ایشان را به‌دست امتها تسلیم نمود تا آنانی که از ایشان نفرت داشتند، بر ایشان حکمرانی کردند.۴۱41
و دشمنان ایشان بر ایشان ظلم نمودند و زیر دست ایشان ذلیل گردیدند.۴۲42
بارهای بسیار ایشان راخلاصی داد. لیکن به مشورتهای خویش براو فتنه کردند و به‌سبب گناه خویش خوار گردیدند.۴۳43
با وجود این، بر تنگی ایشان نظر کرد، وقتی که فریاد ایشان را شنید.۴۴44
و به‌خاطر ایشان، عهدخود را به یاد آورد و در کثرت رحمت خویش بازگشت نمود.۴۵45
و ایشان را حرمت داد، در نظرجمیع اسیرکنندگان ایشان.۴۶46
‌ای یهوه خدای ما، ما را نجات ده! و ما را از میان امتها جمع کن! تا نام قدوس تو را حمد گوییم و در تسبیح تو فخرنماییم.۴۷47
یهوه خدای اسرائیل متبارک باد از ازل تا ابدالاباد. و تمامی قوم بگویند آمین. هللویاه!۴۸48