یهوه را حمد گویید و نام او رابخوانید. اعمال او را در میان قوم هااعلام نمایید.۱1
او را بسرایید برای او تسبیح بخوانید. در تمام کارهای عجیب او تفکر نمایید.۲2
در نام قدوس او فخر کنید. دل طالبان خداوندشادمان باشد.۳3
خداوند و قوت او را بطلبید. روی او را پیوسته طالب باشید.۴4
کارهای عجیب را که او کرده است به یاد آورید. آیات او و داوریهای دهان او را.۵5
‌ای ذریت بنده او ابراهیم! ای فرزندان یعقوب، برگزیده او!۶6
یهوه خدای ماست. داوریهای او در تمامی جهان است.۷7
عهد خود رایاد می‌دارد تا ابدالاباد و کلامی را که بر هزاران پشت فرموده است.۸8
آن عهدی را که با ابراهیم بسته و قسمی را که برای اسحاق خورده است.۹9
و آن را برای یعقوب فریضه‌ای استوار ساخت و برای اسرائیل عهد جاودانی.۱۰10
و گفت که زمین کنعان را به تو خواهم داد تا حصه میراث شماشود.۱۱11
هنگامی که عددی معدود بودند، قلیل العدد و غربا در آنجا.۱۲12
و از امتی تا امتی سرگردان می‌بودند و از یک مملکت تا قوم دیگر.۱۳13
او نگذاشت که کسی بر ایشان ظلم کند بلکه پادشاهان را به‌خاطر ایشان توبیخ نمود۱۴14
که بر مسیحان من دست مگذارید. و انبیای مرا ضررمرسانید.۱۵15
پس قحطی را بر آن زمین خواند وتمامی قوام نان را شکست،۱۶16
و مردی پیش روی ایشان فرستاد، یعنی یوسف را که او را به غلامی فروختند.۱۷17
پایهای وی را به زنجیرها خستند وجان او در آهن بسته شد۱۸18
تا وقتی که سخن اوواقع شد. و کلام خداوند او را امتحان نمود.۱۹19
آنگاه پادشاه فرستاده، بندهای او را گشاد وسلطان قوم‌ها او را آزاد ساخت.۲۰20
او را بر خانه خود حاکم قرار داد و مختار بر تمام مایملک خویش.۲۱21
تا به اراده خود سروران او را بند نمایدو مشایخ او را حکمت آموزد.۲۲22
پس اسرائیل به مصر درآمدند و یعقوب درزمین حام غربت پذیرفت.۲۳23
و او قوم خود را به غایت بارور گردانید و ایشان را از دشمنان ایشان قوی تر ساخت.۲۴24
لیکن دل ایشان را برگردانید تابر قوم او کینه ورزند و بر بندگان وی حیله نمایند.۲۵25
بنده خود موسی را فرستاد و هارون را که برگزیده بود.۲۶26
کلمات و آیات او را در میان ایشان اقامه کردند و عجایب او را در زمین حام.۲۷27
ظلمت را فرستاد که تاریک گردید. پس به کلام او مخالفت نورزیدند.۲۸28
آبهای ایشان را به خون مبدل ساخت و ماهیان ایشان را میرانید.۲۹29
زمین ایشان غوکها را به ازدحام پیدا نمود، حتی درحرمهای پادشاهان ایشان.۳۰30
او گفت و انواع مگسها پدید آمد و پشه هادر همه حدود ایشان.۳۱31
تگرگ را به عوض باران بارانید و آتش مشتعل را در زمین ایشان.۳۲32
موهاو انجیرهای ایشان را زد و درختان محال ایشان رابشکست.۳۳33
او گفت و ملخ پدید آمد و کرمها ازحد شماره افزون.۳۴34
و هر سهم را در زمین ایشان بخوردند و میوه های زمین ایشان را خوردند.۳۵35
وجمیع نخست زادگان را در زمین ایشان زد، اوائل تمامی قوت ایشان را.۳۶36
و ایشان را با طلا و نقره بیرون آورد که در اسباط ایشان یکی ضعیف نبود.۳۷37
مصریان از بیرون رفتن ایشان شاد بودند زیرا که خوف ایشان بر آنها مستولی گردیده بود.۳۸38
ابری برای پوشش گسترانید و آتشی که شامگاه روشنایی دهد.۳۹39
سوال کردند پس سلوی برای ایشان فرستاد و ایشان را از نان آسمان سیرگردانید.۴۰40
صخره را بشکافت و آب جاری شد؛ در جایهای خشک مثل نهر روان گردید.۴۱41
زیراکلام مقدس خود را به یاد آورد و بنده خویش ابراهیم را.۴۲42
و قوم خود را با شادمانی بیرون آورد و برگزیدگان خویش را با ترنم.۴۳43
وزمینهای امتها را بدیشان داد و زحمت قوم‌ها راوارث شدند.۴۴44
تا آنکه فرایض او را نگاه دارند وشریعت او را حفظ نمایند. هللویاه!۴۵45