مزامیر 100

ای تمامی روی زمین خداوند راآواز شادمانی دهید. ۱ 1
خداوند را باشادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیاید. ۲ 2
بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید. ما قوم اوهستیم و گوسفندان مرتع او. ۳ 3
به دروازه های او باحمد بیایید و به صحنهای او با تسبیح! او را حمدگویید و نام او را متبارک خوانید! ۴ 4
زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالاباد. ۵ 5