ای پسر من سخنان مرا نگاه دار، و اوامر مرانزد خود ذخیره نما.۱1
اوامر مرا نگاه دار تازنده بمانی، و تعلیم مرا مثل مردمک چشم خویش.۲2
آنها را بر انگشتهای خود ببند و آنها رابر لوح قلب خود مرقوم دار.۳3
به حکمت بگو که تو خواهر من هستی و فهم را دوست خویش بخوان۴4
تا تو را از زن اجنبی نگاه دارد، و از زن غریبی که سخنان تملق‌آمیز می‌گوید.۵5
زیرا که از دریچه خانه خود نگاه کردم، و ازپشت شبکه خویش.۶6
در میان جاهلان دیدم، ودر میان جوانان، جوانی ناقص العقل مشاهده نمودم،۷7
که در کوچه بسوی گوشه او می‌گذشت. و به راه خانه وی می‌رفت،۸8
در شام در حین زوال روز، در سیاهی شب و در ظلمت غلیظ،۹9
که اینک زنی به استقبال وی می‌آمد، در لباس زانیه ودر خباثت دل.۱۰10
زنی یاوه‌گو و سرکش که پایهایش در خانه‌اش قرار نمی گیرد.۱۱11
گاهی درکوچه‌ها و گاهی در شوارع عام، و نزد هر گوشه‌ای در کمین می‌باشد.۱۲12
پس او را بگرفت و بوسید وچهره خود را بی‌حیا ساخته، او را گفت:۱۳13
«نزدمن ذبایح سلامتی است، زیرا که امروز نذرهای خود را وفا نمودم.۱۴14
از این جهت به استقبال توبیرون آمدم، تا روی تو را به سعی تمام بطلبم وحال تو را یافتم.۱۵15
بر بستر خود دوشکهاگسترانیده‌ام، با دیباها از کتان مصری.۱۶16
بسترخود را با مر و عود و سلیخه معطر ساخته‌ام.۱۷17
بیاتا صبح از عشق سیر شویم، و خویشتن را ازمحبت خرم سازیم.۱۸18
زیرا صاحبخانه در خانه نیست، و سفر دور رفته است.۱۹19
کیسه نقره‌ای به‌دست گرفته و تا روز بدر تمام مراجعت نخواهدنمود.»۲۰20
پس او را از زیادتی سخنانش فریفته کرد، واز تملق لبهایش او را اغوا نمود.۲۱21
در ساعت ازعقب او مثل گاوی که به سلاخ خانه می‌رود، روانه شد و مانند احمق به زنجیرهای قصاص.۲۲22
تا تیر به جگرش فرو رود، مثل گنجشکی که به دام می‌شتابد و نمی داند که به خطر جان خود می‌رود.۲۳23
پس حال‌ای پسران مرا بشنوید، و به سخنان دهانم توجه نمایید.۲۴24
دل تو به راههایش مایل نشود، و به طریقهایش گمراه مشو،۲۵25
زیراکه او بسیاری را مجروح‌انداخته است، و جمیع کشتگانش زورآورانند.۲۶26
خانه او طریق هاویه است و به حجره های موت مودی می‌باشد. (Sheol h7585)۲۷27