امثال 24

بر مردان شریر حسد مبر، و آرزو مدارتا با ایشان معاشرت نمایی، ۱ 1
زیرا که دل ایشان در ظلم تفکر می‌کند ولبهای ایشان درباره مشقت تکلم می‌نماید. ۲ 2
خانه به حکمت بنا می‌شود، و با فطانت استوار می‌گردد، ۳ 3
و به معرفت اطاقها پر می‌شود، از هر گونه اموال گرانبها و نفایس. ۴ 4
مرد حکیم در قدرت می‌ماند، و صاحب معرفت در توانایی ترقی می‌کند، ۵ 5
زیرا که با حسن تدبیر باید جنگ بکنی، و ازکثرت مشورت دهندگان نصرت است. ۶ 6
حکمت برای احمق زیاده بلند است، دهان خود را در دربار باز نمی کند. ۷ 7
هر‌که برای بدی تفکر می‌کند، او را فتنه انگیزمی گویند. ۸ 8
فکر احمقان گناه است، و استهزاکننده نزد آدمیان مکروه است. ۹ 9
اگر در روز تنگی سستی نمایی، قوت توتنگ می‌شود. ۱۰ 10
آنانی را که برای موت برده شوند خلاص کن، و از رهانیدن آنانی که برای قتل مهیااندکوتاهی منما. ۱۱ 11
اگر گویی که این را ندانستیم، آیا آزماینده دلها نمی فهمد؟ و حافظ جان تو نمی داند؟ و به هرکس برحسب اعمالش مکافات نخواهد داد؟ ۱۲ 12
‌ای پسر من عسل را بخور زیرا که خوب است، و‌شان عسل را چونکه به کامت شیرین است. ۱۳ 13
همچنین حکمت را برای جان خود بیاموز، اگر آن را بیابی آنگاه اجرت خواهد بود، و امید تومنقطع نخواهد شد. ۱۴ 14
‌ای شریر برای منزل مرد عادل در کمین مباش، و آرامگاه او را خراب مکن، ۱۵ 15
زیرا مرد عادل اگر‌چه هفت مرتبه بیفتدخواهد برخاست، اما شریران در بلا خواهندافتاد. ۱۶ 16
چون دشمنت بیفتد شادی مکن، و چون بلغزد دلت وجد ننماید، ۱۷ 17
مبادا خداوند این را ببیند و در نظرش ناپسند آید، و غضب خود را از او برگرداند. ۱۸ 18
خویشتن را به‌سبب بدکاران رنجیده مساز، و بر شریران حسد مبر، ۱۹ 19
زیرا که به جهت بدکاران اجر نخواهد بود، و چراغ شریران خاموش خواهد گردید. ۲۰ 20
‌ای پسر من از خداوند و پادشاه بترس، و بامفسدان معاشرت منما، ۲۱ 21
زیرا که مصیبت ایشان ناگهان خواهدبرخاست، و عاقبت سالهای ایشان را کیست که بداند؟ ۲۲ 22
اینها نیز از (سخنان ) حکیمان است طرفداری در داوری نیکو نیست. ۲۳ 23
کسی‌که به شریر بگوید تو عادل هستی، امت‌ها او را لعنت خواهند کرد و طوایف از اونفرت خواهند نمود. ۲۴ 24
اما برای آنانی که او را توبیخ نمایندشادمانی خواهد بود، و برکت نیکو به ایشان خواهد رسید. ۲۵ 25
آنکه به کلام راست جواب گوید لبها رامی بوسد. ۲۶ 26
کار خود را در خارج آراسته کن، و آن را درملک مهیا ساز، و بعد از آن خانه خویش را بنا نما. ۲۷ 27
بر همسایه خود بی‌جهت شهادت مده، و بالبهای خود فریب مده، ۲۸ 28
و مگو به طوری که او به من عمل کرد من نیزبا وی عمل خواهم نمود، و مرد را بر‌حسب اعمالش پاداش خواهم داد. ۲۹ 29
از مزرعه مرد کاهل، و از تاکستان شخص ناقص العقل گذشتم. ۳۰ 30
و اینک بر تمامی آن خارها می‌رویید، وخس تمامی روی آن را می‌پوشانید، و دیوارسنگیش خراب شده بود، ۳۱ 31
پس من نگریسته متفکر شدم، ملاحظه کردم و ادب آموختم. ۳۲ 32
اندکی خفت و اندکی خواب، و اندکی بر هم نهادن دستها به جهت خواب. ۳۳ 33
پس فقر تو مثل راهزن بر تو خواهد آمد، ونیازمندی تو مانند مرد مسلح. ۳۴ 34