بر مردان شریر حسد مبر، و آرزو مدارتا با ایشان معاشرت نمایی،۱1
زیرا که دل ایشان در ظلم تفکر می‌کند ولبهای ایشان درباره مشقت تکلم می‌نماید.۲2
خانه به حکمت بنا می‌شود، و با فطانت استوار می‌گردد،۳3
و به معرفت اطاقها پر می‌شود، از هر گونه اموال گرانبها و نفایس.۴4
مرد حکیم در قدرت می‌ماند، و صاحب معرفت در توانایی ترقی می‌کند،۵5
زیرا که با حسن تدبیر باید جنگ بکنی، و ازکثرت مشورت دهندگان نصرت است.۶6
حکمت برای احمق زیاده بلند است، دهان خود را در دربار باز نمی کند.۷7
هر‌که برای بدی تفکر می‌کند، او را فتنه انگیزمی گویند.۸8
فکر احمقان گناه است، و استهزاکننده نزد آدمیان مکروه است.۹9
اگر در روز تنگی سستی نمایی، قوت توتنگ می‌شود.۱۰10
آنانی را که برای موت برده شوند خلاص کن، و از رهانیدن آنانی که برای قتل مهیااندکوتاهی منما.۱۱11
اگر گویی که این را ندانستیم، آیا آزماینده دلها نمی فهمد؟ و حافظ جان تو نمی داند؟ و به هرکس برحسب اعمالش مکافات نخواهد داد؟۱۲12
‌ای پسر من عسل را بخور زیرا که خوب است، و‌شان عسل را چونکه به کامت شیرین است.۱۳13
همچنین حکمت را برای جان خود بیاموز، اگر آن را بیابی آنگاه اجرت خواهد بود، و امید تومنقطع نخواهد شد.۱۴14
‌ای شریر برای منزل مرد عادل در کمین مباش، و آرامگاه او را خراب مکن،۱۵15
زیرا مرد عادل اگر‌چه هفت مرتبه بیفتدخواهد برخاست، اما شریران در بلا خواهندافتاد.۱۶16
چون دشمنت بیفتد شادی مکن، و چون بلغزد دلت وجد ننماید،۱۷17
مبادا خداوند این را ببیند و در نظرش ناپسند آید، و غضب خود را از او برگرداند.۱۸18
خویشتن را به‌سبب بدکاران رنجیده مساز، و بر شریران حسد مبر،۱۹19
زیرا که به جهت بدکاران اجر نخواهد بود، و چراغ شریران خاموش خواهد گردید.۲۰20
‌ای پسر من از خداوند و پادشاه بترس، و بامفسدان معاشرت منما،۲۱21
زیرا که مصیبت ایشان ناگهان خواهدبرخاست، و عاقبت سالهای ایشان را کیست که بداند؟۲۲22
اینها نیز از (سخنان ) حکیمان است طرفداری در داوری نیکو نیست.۲۳23
کسی‌که به شریر بگوید تو عادل هستی، امت‌ها او را لعنت خواهند کرد و طوایف از اونفرت خواهند نمود.۲۴24
اما برای آنانی که او را توبیخ نمایندشادمانی خواهد بود، و برکت نیکو به ایشان خواهد رسید.۲۵25
آنکه به کلام راست جواب گوید لبها رامی بوسد.۲۶26
کار خود را در خارج آراسته کن، و آن را درملک مهیا ساز، و بعد از آن خانه خویش را بنا نما.۲۷27
بر همسایه خود بی‌جهت شهادت مده، و بالبهای خود فریب مده،۲۸28
و مگو به طوری که او به من عمل کرد من نیزبا وی عمل خواهم نمود، و مرد را بر‌حسب اعمالش پاداش خواهم داد.۲۹29
از مزرعه مرد کاهل، و از تاکستان شخص ناقص العقل گذشتم.۳۰30
و اینک بر تمامی آن خارها می‌رویید، وخس تمامی روی آن را می‌پوشانید، و دیوارسنگیش خراب شده بود،۳۱31
پس من نگریسته متفکر شدم، ملاحظه کردم و ادب آموختم.۳۲32
اندکی خفت و اندکی خواب، و اندکی بر هم نهادن دستها به جهت خواب.۳۳33
پس فقر تو مثل راهزن بر تو خواهد آمد، ونیازمندی تو مانند مرد مسلح.۳۴34