امثال 23

چون با حاکم به غذا خوردن نشینی، درآنچه پیش روی تو است تامل نما.۱1
و اگر مرد اکول هستی کارد بر گلوی خودبگذار.۲2
به خوراکهای لطیف او حریص مباش، زیراکه غذای فریبنده است.۳3
برای دولتمند شدن خود را زحمت مرسان واز عقل خود باز ایست.۴4
آیا چشمان خود را بر آن خواهی دوخت که نیست می‌باشد؟ زیرا که دولت البته برای خودبالها می‌سازد، و مثل عقاب در آسمان می‌پرد.۵5
نان مرد تنگ نظر را مخور، و به جهت خوراکهای لطیف او حریص مباش.۶6
زیرا چنانکه در دل خود فکر می‌کند خود اوهمچنان است. تو را می‌گوید: بخور و بنوش، امادلش با تو نیست.۷7
لقمه‌ای را که خورده‌ای قی خواهی کرد، وسخنان شیرین خود را بر باد خواهی داد.۸8
به گوش احمق سخن مگو، زیرا حکمت کلامت را خوار خواهد شمرد.۹9
حد قدیم را منتقل مساز، و به مزرعه یتیمان داخل مشو،۱۰10
زیرا که ولی ایشان زورآور است، و با تو دردعوی ایشان مقاومت خواهد کرد.۱۱11
دل خود را به ادب مایل گردان، و گوش خود را به کلام معرفت.۱۲12
از طفل خود تادیب را باز مدار که اگر او رابا چوب بزنی نخواهد مرد،۱۳13
پس او را با چوب بزن، و جان او را از هاویه نجات خواهی داد. (Sheol h7585)۱۴14
‌ای پسر من اگر دل تو حکیم باشد، دل من (بلی دل ) من شادمان خواهد شد.۱۵15
و گرده هایم وجد خواهد نمود، هنگامی که لبهای تو به راستی متکلم شود.۱۶16
دل تو به جهت گناهکاران غیور نباشد، امابه جهت ترس خداوند تمامی روز غیور باش،۱۷17
زیرا که البته آخرت هست، و امید تومنقطع نخواهد شد.۱۸18
پس تو‌ای پسرم بشنو و حکیم باش، و دل خود را در طریق مستقیم گردان.۱۹19
از زمره میگساران مباش، و از آنانی که بدنهای خود را تلف می‌کنند.۲۰20
زیرا که میگسار و مسرف، فقیر می‌شود وصاحب خواب به خرقه‌ها ملبس خواهد شد.۲۱21
پدر خویش را که تو را تولید نمود گوش گیر، و مادر خود را چون پیر شود خوار مشمار.۲۲22
راستی را بخر و آن را مفروش، و حکمت وادب و فهم را.۲۳23
پدر فرزند عادل به غایت شادمان می‌شود، و والد پسر حکیم از او مسرور خواهد گشت.۲۴24
پدرت و مادرت شادمان خواهند شد، ووالده تو مسرور خواهد گردید.۲۵25
‌ای پسرم دل خود را به من بده، و چشمان تو به راههای من شاد باشد،۲۶26
چونکه زن زانیه حفره‌ای عمیق است، و زن بیگانه چاه تنگ.۲۷27
او نیز مثل راهزن در کمین می‌باشد، وخیانتکاران را در میان مردم می‌افزاید.۲۸28
وای از آن کیست و شقاوت از آن که ونزاعها از آن کدام و زاری از آن کیست وجراحت های بی‌سبب از آن که و سرخی چشمان از آن کدام؟۲۹29
آنانی را است که شرب مدام می‌نمایند، و برای چشیدن شراب ممزوج داخل می‌شوند.۳۰30
به شراب نگاه مکن وقتی که سرخ‌فام است، حینی که حبابهای خود را در جام ظاهر می‌سازد، و به ملایمت فرو می‌رود.۳۱31
اما در آخر مثل مار خواهد گزید، و مانندافعی نیش خواهد زد.۳۲32
چشمان تو چیزهای غریب را خواهد دید، و دل تو به چیزهای کج تنطق خواهد نمود،۳۳33
و مثل کسی‌که در میان دریا می‌خوابدخواهی شد، یا مانند کسی‌که بر سر دکل کشتی می‌خسبد،۳۴34
و خواهی گفت: مرا زدند لیکن درد رااحساس نکردم، مرا زجر نمودند لیکن نفهمیدم. پس کی بیدار خواهم شد؟ همچنین معاودت می‌کنم و بار دیگر آن را می‌طلبم.۳۵35