هر زن حکیم خانه خود را بنا می‌کند، اما زن جاهل آن را با دست خود خراب می‌نماید.۱1
کسی‌که به راستی خود سلوک می‌نماید ازخداوند می‌ترسد، اما کسی‌که در طریق خودکج رفتار است او را تحقیر می‌نماید.۲2
در دهان احمق چوب تکبر است، اما لبهای حکیمان ایشان را محافظت خواهد نمود.۳3
جایی که گاو نیست، آخور پاک است، اما ازقوت گاو، محصول زیاد می‌شود.۴4
شاهد امین دروغ نمی گوید، اما شاهد دروغ به کذب تنطق می‌کند.۵5
استهزاکننده حکمت را می‌طلبد و نمی یابد. اما به جهت مرد فهیم علم آسان است.۶6
از حضور مرد احمق دور شو، زیرا لبهای معرفت را در او نخواهی یافت.۷7
حکمت مرد زیرک این است که راه خود رادرک نماید، اما حماقت احمقان فریب است.۸8
احمقان به گناه استهزا می‌کنند، اما در میان راستان رضامندی است.۹9
دل شخص تلخی خویشتن را می‌داند، وغریب در خوشی آن مشارکت ندارد.۱۰10
خانه شریران منهدم خواهد شد، اما خیمه راستان شکوفه خواهد آورد.۱۱11
راهی هست که به نظر آدمی مستقیم می‌نماید، اما عاقبت آن، طرق موت است.۱۲12
هم در لهو و لعب دل غمگین می‌باشد، وعاقبت این خوشی حزن است.۱۳13
کسی‌که در دل مرتد است از راههای خودسیر می‌شود، و مرد صالح به خود سیر است.۱۴14
مرد جاهل هر سخن را باور می‌کند، اما مردزیرک در رفتار خود تامل می‌نماید.۱۵15
مرد حکیم می‌ترسد و از بدی اجتناب می‌نماید، اما احمق از غرور خود ایمن می‌باشد.۱۶16
مرد کج خلق، احمقانه رفتار می‌نماید، و(مردم ) از صاحب سوظن نفرت دارند.۱۷17
نصیب جاهلان حماقت است، اما معرفت، تاج زیرکان خواهد بود.۱۸18
بدکاران در حضور نیکان خم می‌شوند، وشریران نزد دروازه های عادلان می‌ایستند.۱۹19
همسایه فقیر نیز از او نفرت دارد، امادوستان شخص دولتمند بسیارند.۲۰20
هر‌که همسایه خود را حقیر شمارد گناه می‌ورزد، اما خوشابحال کسی‌که بر فقیران ترحم نماید.۲۱21
آیا صاحبان تدبیر فاسد گمراه نمی شوند، اما برای کسانی که تدبیر نیکو می‌نمایند، رحمت و راستی خواهد بود.۲۲22
از هر مشقتی منفعت است، اما کلام لبها به فقر محض می‌انجامد.۲۳23
تاج حکیمان دولت ایشان است، اماحماقت احمقان حماقت محض است.۲۴24
شاهد امین جانها را نجات می‌بخشد، اما هرکه به دروغ تنطق می‌کند فریب محض است.۲۵25
در ترس خداوند اعتماد قوی است، وفرزندان او را ملجا خواهد بود.۲۶26
ترس خداوند چشمه حیات‌است، تا ازدامهای موت اجتناب نمایند.۲۷27
جلال پادشاه از کثرت مخلوق است، وشکستگی سلطان از کمی مردم است.۲۸28
کسی‌که دیرغضب باشد کثیرالفهم است، وکج خلق حماقت را به نصیب خود می‌برد.۲۹29
دل آرام حیات بدن است، اما حسدپوسیدگی استخوانها است.۳۰30
هر‌که بر فقیر ظلم کند آفریننده خود راحقیر می‌شمارد، و هر‌که بر مسکین ترحم کند اورا تمجید می‌نماید.۳۱31
شریر از شرارت خود به زیر افکنده می‌شود، اما مرد عادل چون بمیرد اعتماد دارد.۳۲32
حکمت در دل مرد فهیم ساکن می‌شود، امادر اندرون جاهلان آشکار می‌گردد.۳۳33
عدالت قوم را رفیع می‌گرداند، اما گناه برای قوم، عار است.۳۴34
رضامندی پادشاه بر خادم عاقل است، اماغضب او بر پست فطرتان.۳۵35