امثال 10

امثال سلیمان: پسر حکیم پدر خود رامسرور می‌سازد، اما پسر احمق باعث حزن مادرش می‌شود. ۱ 1
گنجهای شرارت منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهایی می‌دهد. ۲ 2
خداوند جان مرد عادل را نمی گذارد گرسنه بشود، اما آرزوی شریران را باطل می‌سازد. ۳ 3
کسی‌که به‌دست سست کار می‌کند فقیرمی گردد، اما دست چابک غنی می‌سازد. ۴ 4
کسی‌که در تابستان جمع کند پسر عاقل است، اما کسی‌که در موسم حصاد می‌خوابد، پسر شرم‌آورنده است. ۵ 5
بر سر عادلان برکت‌ها است، اما ظلم دهان شریران را می‌پوشاند. ۶ 6
یادگار عادلان مبارک است، اما اسم شریران خواهد گندید. ۷ 7
دانادل، احکام را قبول می‌کند، اما احمق پرگو تلف خواهد شد. ۸ 8
کسی‌که به راستی راه رود، در امنیت سالک گردد، و کسی‌که راه خود را کج می‌سازد آشکارخواهد شد. ۹ 9
هر‌که چشمک می‌زند الم می‌رساند، امااحمق پرگو تلف می‌شود. ۱۰ 10
دهان عادلان چشمه حیات‌است، اما ظلم دهان شریران را می‌پوشاند. ۱۱ 11
بغض نزاعها می‌انگیزاند، اما محبت هر گناه را مستور می‌سازد. ۱۲ 12
در لبهای فطانت پیشگان حکمت یافت می‌شود، اما چوب به جهت پشت مردناقص العقل است. ۱۳ 13
حکیمان علم را ذخیره می‌کنند، اما دهان احمق نزدیک به هلاکت است. ۱۴ 14
اموال دولتمندان شهر حصاردار ایشان می‌باشد، اما بینوایی فقیران هلاکت ایشان است. ۱۵ 15
عمل مرد عادل مودی به حیات‌است، امامحصول شریر به گناه می‌انجامد. ۱۶ 16
کسی‌که تادیب را نگاه دارد در طریق حیات‌است، اما کسی‌که تنبیه را ترک نماید گمراه می‌شود. ۱۷ 17
کسی‌که بغض را می‌پوشاند دروغگومی باشد. کسی‌که بهتان را شیوع دهد احمق است. ۱۸ 18
کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد، اما آنکه لبهایش را ضبط نماید عاقل است. ۱۹ 19
زبان عادلان نقره خالص است، اما دل شریران لاشی ء می‌باشد. ۲۰ 20
لبهای عادلان بسیاری را رعایت می‌کند، اما احمقان از بی‌عقلی می‌میرند. ۲۱ 21
برکت خداوند دولتمند می‌سازد، و هیچ زحمت بر آن نمی افزاید. ۲۲ 22
جاهل در عمل بد اهتزاز دارد، و صاحب فطانت در حکمت. ۲۳ 23
خوف شریران به ایشان می‌رسد، و آرزوی عادلان به ایشان عطا خواهد شد. ۲۴ 24
مثل گذشتن گردباد، شریر نابود می‌شود، امامرد عادل بنیاد جاودانی است. ۲۵ 25
چنانکه سرکه برای دندان و دود برای چشمان است، همچنین است مرد کاهل برای آنانی که او را می‌فرستند. ۲۶ 26
ترس خداوند عمر را طویل می‌سازد، اماسالهای شریران کوتاه خواهد شد. ۲۷ 27
انتظار عادلان شادمانی است، اما امیدشریران ضایع خواهد شد. ۲۸ 28
طریق خداوند به جهت کاملان قلعه است، اما به جهت عاملان شر هلاکت می‌باشد. ۲۹ 29
مرد عادل هرگز متحرک نخواهد شد، اماشریران در زمین ساکن نخواهند گشت. ۳۰ 30
دهان صدیقان حکمت را می‌رویاند، امازبان دروغگویان از ریشه‌کنده خواهد شد. ۳۱ 31
لبهای عادلان به امور مرضیه عارف است، اما دهان شریران پر از دروغ‌ها است. ۳۲ 32