و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:۱1
«بنی‌اسرائیل را امر فرموده، به ایشان بگو: چون شما به زمین کنعان داخل شوید، این است زمینی که به شما به ملکیت خواهد رسید، یعنی زمین کنعان با حدودش.۲2
آنگاه حد جنوبی شما از بیابان سین بر جانب ادوم خواهد بود، و سرحد جنوبی شما از آخر بحرالملح به طرف مشرق خواهد بود.۳3
و حد شما از جانب جنوب گردنه عقربیم دور خواهد زد و به سوی سین خواهدگذشت، و انتهای آن به طرف جنوب قادش برنیع خواهد بود، و نزد حصرادار بیرون رفته، تاعصمون خواهد گذشت.۴4
و این حد از عصمون تاوادی مصر دور زده، انتهایش نزد دریا خواهدبود.۵5
و اما حد غربی. دریای بزرگ حد شماخواهد بود. این است حد غربی شما.۶6
و حد شمالی شما این باشد، از دریای بزرگ برای خود جبل هور را نشان گیرید.۷7
و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گیرید. و انتهای این حد نزد صدد باشد.۸8
و این حد نزد زفرون بیرون رود و انتهایش نزد حصر عینان باشد، این حدشمالی شما خواهد بود.۹9
و برای حد مشرقی خود از حصر عینان تاشفام را نشان گیرید.۱۰10
و این حد از شفام تا ربله به طرف شرقی عین برود، پس این حد کشیده شده به‌جانب دریای کنرت به طرف مشرق برسد.۱۱11
واین حد تا به اردن برسد و انتهایش نزد بحرالملح باشد. این زمین برحسب حدودش به هر طرف زمین شما خواهد بود.»۱۲12
و موسی بنی‌اسرائیل را امر کرده، گفت: «این است زمینی که شما آن را به قرعه تقسیم خواهید کرد که خداوند امر فرموده است تا به نه سبط و نصف داده شود.۱۳13
زیرا که سبط بنی روبین برحسب خاندان آبای خود و سبط بنی جادبرحسب خاندان آبای خود، و نصف سبط منسی، نصیب خود را گرفته‌اند.۱۴14
این دو سبط و نصف به آن طرف اردن در مقابل اریحا به‌جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب نصیب خود را گرفته‌اند.»۱۵15
و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:۱۶16
«این است نامهای کسانی که زمین را برای شماتقسیم خواهند نمود. العازار کاهن و یوشع بن نون.۱۷17
و یک سرور را از هر سبط برای تقسیم نمودن زمین بگیرید.۱۸18
و این است نامهای ایشان. ازسبط یهودا کالیب بن یفنه.۱۹19
و از سبطبنی شمعون شموئیل بن عمیهود.۲۰20
و از سبطبنیامین الیداد بن کسلون.۲۱21
و از سبط بنی دان رئیس بقی ابن یجلی.۲۲22
و از بنی یوسف از سبطبنی منسی رئیس حنیئیل بن ایفود.۲۳23
و از سبطبنی افرایم رئیس قموئیل بن شفطان.۲۴24
و از سبطبنی زبولون رئیس الیصافان بن فرناک.۲۵25
و از سبطبنی یساکار رئیس فلطیئیل بن عزان.۲۶26
و از سبطبنی اشیر رئیس اخیهود بن شلومی.۲۷27
و از سبطبنی نفتالی رئیس فدهئیل بن عمیهود.»۲۸28
اینانندکه خداوند مامور فرمود که ملک را در زمین کنعان برای بنی‌اسرائیل تقسیم نمایند.۲۹29