اعداد 34

و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: ۱ 1
«بنی‌اسرائیل را امر فرموده، به ایشان بگو: چون شما به زمین کنعان داخل شوید، این است زمینی که به شما به ملکیت خواهد رسید، یعنی زمین کنعان با حدودش. ۲ 2
آنگاه حد جنوبی شما از بیابان سین بر جانب ادوم خواهد بود، و سرحد جنوبی شما از آخر بحرالملح به طرف مشرق خواهد بود. ۳ 3
و حد شما از جانب جنوب گردنه عقربیم دور خواهد زد و به سوی سین خواهدگذشت، و انتهای آن به طرف جنوب قادش برنیع خواهد بود، و نزد حصرادار بیرون رفته، تاعصمون خواهد گذشت. ۴ 4
و این حد از عصمون تاوادی مصر دور زده، انتهایش نزد دریا خواهدبود. ۵ 5
و اما حد غربی. دریای بزرگ حد شماخواهد بود. این است حد غربی شما. ۶ 6
و حد شمالی شما این باشد، از دریای بزرگ برای خود جبل هور را نشان گیرید. ۷ 7
و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گیرید. و انتهای این حد نزد صدد باشد. ۸ 8
و این حد نزد زفرون بیرون رود و انتهایش نزد حصر عینان باشد، این حدشمالی شما خواهد بود. ۹ 9
و برای حد مشرقی خود از حصر عینان تاشفام را نشان گیرید. ۱۰ 10
و این حد از شفام تا ربله به طرف شرقی عین برود، پس این حد کشیده شده به‌جانب دریای کنرت به طرف مشرق برسد. ۱۱ 11
واین حد تا به اردن برسد و انتهایش نزد بحرالملح باشد. این زمین برحسب حدودش به هر طرف زمین شما خواهد بود.» ۱۲ 12
و موسی بنی‌اسرائیل را امر کرده، گفت: «این است زمینی که شما آن را به قرعه تقسیم خواهید کرد که خداوند امر فرموده است تا به نه سبط و نصف داده شود. ۱۳ 13
زیرا که سبط بنی روبین برحسب خاندان آبای خود و سبط بنی جادبرحسب خاندان آبای خود، و نصف سبط منسی، نصیب خود را گرفته‌اند. ۱۴ 14
این دو سبط و نصف به آن طرف اردن در مقابل اریحا به‌جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب نصیب خود را گرفته‌اند.» ۱۵ 15
و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: ۱۶ 16
«این است نامهای کسانی که زمین را برای شماتقسیم خواهند نمود. العازار کاهن و یوشع بن نون. ۱۷ 17
و یک سرور را از هر سبط برای تقسیم نمودن زمین بگیرید. ۱۸ 18
و این است نامهای ایشان. ازسبط یهودا کالیب بن یفنه. ۱۹ 19
و از سبطبنی شمعون شموئیل بن عمیهود. ۲۰ 20
و از سبطبنیامین الیداد بن کسلون. ۲۱ 21
و از سبط بنی دان رئیس بقی ابن یجلی. ۲۲ 22
و از بنی یوسف از سبطبنی منسی رئیس حنیئیل بن ایفود. ۲۳ 23
و از سبطبنی افرایم رئیس قموئیل بن شفطان. ۲۴ 24
و از سبطبنی زبولون رئیس الیصافان بن فرناک. ۲۵ 25
و از سبطبنی یساکار رئیس فلطیئیل بن عزان. ۲۶ 26
و از سبطبنی اشیر رئیس اخیهود بن شلومی. ۲۷ 27
و از سبطبنی نفتالی رئیس فدهئیل بن عمیهود.» ۲۸ 28
اینانندکه خداوند مامور فرمود که ملک را در زمین کنعان برای بنی‌اسرائیل تقسیم نمایند. ۲۹ 29