اعداد 33

این است منازل بنی‌اسرائیل که از زمین مصر با افواج خود زیردست موسی وهارون کوچ کردند.۱1
و موسی به فرمان خداوندسفرهای ایشان را برحسب منازل ایشان نوشت، واین است منازل و مراحل ایشان:۲2
پس در ماه اول از رعمسیس، در روز پانزدهم از ماه اول کوچ کردند، و در فردای بعد از فصح بنی‌اسرائیل درنظر تمامی مصریان با دست بلند بیرون رفتند.۳3
ومصریان همه نخست زادگان خود را که خداوند ازایشان کشته بود دفن می‌کردند، و یهوه بر خدایان ایشان قصاص نموده بود.۴4
و بنی‌اسرائیل از رعمسیس کوچ کرده، درسکوت فرود آمدند.۵5
و از سکوت کوچ کرده، درایتام که به کنار بیابان است، فرود آمدند.۶6
و ازایتام کوچ کرده، به سوی فم الحیروت که در مقابل بعل صفون است، برگشتند، و پیش مجدل فرودآمدند.۷7
و از مقابل حیروت کوچ کرده، از میان دریا به بیابان عبور کردند و در بیابان ایتام سفر سه روزه کرده، در ماره فرود آمدند.۸8
و از ماره کوچ کرده، به ایلیم رسیدند و در ایلیم دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا فرودآمدند.۹9
و از ایلیم کوچ کرده، نزد بحر قلزم فرود آمدند.۱۰10
و از بحر قلزم کوچ کرده، در بیابان سین فرود آمدند.۱۱11
و از بیابان سین کوچ کرده، دردفقه فرود آمدند.۱۲12
و از دفقه کوچ کرده، درالوش فرود آمدند.۱۳13
و از الوش کوچ کرده، دررفیدیم فرود آمدند و در آنجا آب نبود که قوم بنوشند.۱۴14
و از رفیدیم کوچ کرده، در بیابان سینافرود آمدند.۱۵15
و از بیابان سینا کوچ کرده، درقبروت هتاوه فرود آمدند.۱۶16
و از قبروت هتاوه کوچ کرده، در حصیروت فرود آمدند.۱۷17
و ازحصیروت کوچ کرده، در رتمه فرود آمدند.۱۸18
واز رتمه کوچ کرده، و در رمون فارص فرود آمدند.۱۹19
و از رمون فارص کوچ کرده، در لبنه فرودآمدند.۲۰20
و از لبنه کوچ کرده، در رسه فرودآمدند.۲۱21
و از رسه کوچ کرده، در قهیلاته فرودآمدند.۲۲22
و از قهیلاته کوچ کرده، در جبل شافر فرود آمدند.۲۳23
و از جبل شافر کوچ کرده، درحراده فرود آمدند.۲۴24
و از حراده کوچ کرده، درمقهیلوت فرود آمدند.۲۵25
و از مقهیلوت کوچ کرده، در تاحت فرود آمدند.۲۶26
و از تاحت کوچ کرده، در تارح فرود آمدند.۲۷27
و از تارح کوچ کرده، در متقه فرود آمدند.۲۸28
و از متقه کوچ کرده، در حشمونه فرود آمدند.۲۹29
و از حشمونه کوچ کرده، در مسیروت فرود آمدند.۳۰30
و از مسیروت کوچ کرده، در بنی یعقان فرود آمدند.۳۱31
و ازبنی یعقان کوچ کرده، در حورالجدجاد فرودآمدند.۳۲32
و از حورالجدجاد کوچ کرده، دریطبات فرود آمدند.۳۳33
و از یطبات کوچ کرده، درعبرونه فرود آمدند.۳۴34
و از عبرونه کوچ کرده، درعصیون جابر فرود آمدند.۳۵35
و از عصیون جابرکوچ کرده، در بیابان صین که قادش باشد، فرودآمدند.۳۶36
و از قادش کوچ کرده، در جبل هور درسرحد زمین ادوم فرود آمدند.۳۷37
هارون کاهن برحسب فرمان خداوند به جبل هور برآمده، در سال چهلم خروج بنی‌اسرائیل از زمین مصر، در روز اول ماه پنجم وفات یافت.۳۸38
و هارون صد و بیست و سه ساله بود که در جبل هور مرد.۳۹39
و ملک عراد کنعانی که در جنوب زمین کنعان ساکن بود از آمدن بنی‌اسرائیل اطلاع یافت.۴۰40
پس از جبل هور کوچ کرده، در صلمونه فرود آمدند.۴۱41
و از صلمونه کوچ کرده در فونون فرود آمدند۴۲42
و از فونون کوچ کرده، در اوبوت فرود آمدند.۴۳43
و از اوبوت کوچ کرده، درعیی عباریم در حدود موآب فرود آمدند.۴۴44
و از عییم کوچ کرده، در دیبون جاد فرود آمدند.۴۵45
واز دیبون جاد کوچ کرده، در علمون دبلاتایم فرودآمدند.۴۶46
و از علمون دبلاتایم کوچ کرده، درکوههای عباریم در مقابل نبو فرود آمدند.۴۷47
و ازکوههای عباریم کوچ کرده، در عربات موآب نزداردن در مقابل اریحا فرود آمدند.۴۸48
پس نزد اردن از بیت یشیموت تا آبل شطیم در عربات موآب اردو زدند.۴۹49
و خداوند موسی را در عربات مواب نزداردن، در مقابل اریحا خطاب کرده، گفت:۵۰50
«بنی‌اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید،۵۱51
جمیع ساکنان زمین را از پیش روی خوداخراج نمایید، و تمامی صورتهای ایشان راخراب کنید، و تمامی بتهای ریخته شده ایشان رابشکنید، و همه مکانهای بلند ایشان را منهدم سازید.۵۲52
و زمین را به تصرف آورده، در آن ساکن شوید، زیرا که آن زمین را به شما دادم تا مالک آن باشید.۵۳53
و زمین را به حسب قبایل خود به قرعه تقسیم کنید، برای کثیر، نصیب او را کثیر بدهید، وبرای قلیل، نصیب او را قلیل بدهید، جایی که قرعه برای هر کس برآید از آن او باشد برحسب اسباط آبای شما آن را تقسیم نمایید.۵۴54
و اگرساکنان زمین را از پیش روی خود اخراج ننماییدکسانی را که از ایشان باقی می‌گذارید در چشمان شما خار خواهند بود، و در پهلوهای شما تیغ وشما را در زمینی که در آن ساکن شوید، خواهندرنجانید.۵۵55
و به همان طوری که قصد نمودم که با ایشان رفتار نمایم، با شما رفتار خواهم نمود.»۵۶56