اعداد 2

و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده، گفت:۱1
«هر کس از بنی‌اسرائیل نزد علم ونشان خاندان آبای خویش خیمه زند، در برابر واطراف خیمه اجتماع خیمه زنند.۲2
و به‌جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب اهل علم محله یهودابرحسب افواج خود خیمه زنند، و رئیس بنی یهودا نحشون بن عمیناداب باشد.۳3
و فوج اوکه از ایشان شمرده شدند هفتاد و چهار هزار وششصد نفر بودند.۴4
و سبط یساکار در پهلوی اوخیمه زنند، و رئیس بنی یساکار نتنائیل بن صوغرباشد.۵5
و فوج او که از ایشان شمرده شدند پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند.۶6
و سبطزبولون و رئیس بنی زبولون الیاب بن حیلون باشد.۷7
و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه وهفت هزار و چهارصد نفر بودند.۸8
جمیع شمرده شدگان محله یهودا برحسب افواج ایشان صد و هشتاد و شش هزار و چهارصد نفر بودند. وایشان اول کوچ کنند.۹9
و بر جانب جنوب، علم محله روبین برحسب افواج ایشان باشد، و رئیس بنی روبین الیصور بن شدیئور باشد.۱۰10
و فوج او که از ایشان شمرده شدند چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند.۱۱11
و در پهلوی او سبط شمعون خیمه زنندو رئیس بنی شمعون شلومیئیل بن صوریشدای باشد.۱۲12
و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند.۱۳13
و سبط جادو رئیس بنی جاد الیاساف بن رعوئیل باشد.۱۴14
وفوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند.۱۵15
جمیع شمرده شدگان محله روبین برحسب افواج ایشان صد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و پنجاه نفربودند و ایشان دوم کوچ کنند.۱۶16
و بعد از آن خیمه اجتماع با محله لاویان درمیان محله‌ها کوچ کند، چنانکه خیمه می‌زنند، همچنان هر کس در جای خود نزد علمهای خویش کوچ کنند.۱۷17
و به طرف مغرب، علم محله افرایم برحسب افواج ایشان و رئیس بنی افرایم، الیشمع بن عمیهود باشد.۱۸18
و فوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل هزار و پانصد نفر بودند.۱۹19
و درپهلوی او سبط منسی، و رئیس بنی منسی جملیئیل بن فدهصور باشد.۲۰20
و فوج او که ازایشان شمرده شدند، سی و دو هزار و دویست نفربودند.۲۱21
و سبط بنیامین و رئیس بنی بنیامین، ابیدان بن جدعونی باشد.۲۲22
و فوج او که از ایشان شمرده شدند، سی و پنج هزار و چهارصد نفربودند.۲۳23
جمیع شمرده شدگان محله افرایم برحسب افواج ایشان، صد و هشت هزار و یکصدنفر بودند، و ایشان سوم کوچ کنند.۲۴24
و به طرف شمال، علم محله دان، برحسب افواج ایشان، و رئیس بنی دان اخیعزر بن عمیشدای باشد.۲۵25
و فوج او که از ایشان شمرده شدند، شصت و دو هزاروهفت صد نفر بودند.۲۶26
ودر پهلوی ایشان سبط اشیر خیمه زنند، و رئیس بنی اشیر فجعیئیل بن عکران باشد.۲۷27
و فوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل و یک هزار و پانصدنفر بودند.۲۸28
و سبط نفتالی و رئیس بنی نفتالی اخیرع بن عینان باشد.۲۹29
و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه و سه هزار و چهارصد نفربودند.۳۰30
جمیع شمرده شدگان محله دان، صد وپنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بودند. ایشان نزدعلمهای خود در عقب کوچ کنند.۳۱31
اینانند شمرده شدگان بنی‌اسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان، جمیع شمرده شدگان محله‌ها موافق افواج ایشان شش صد و سه هزار وپانصد و پنجاه نفر بودند.۳۲32
اما لاویان چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود، در میان بنی‌اسرائیل شمرده نشدند.۳۳33
و بنی‌اسرائیل موافق هرچه خداوند به موسی‌امر فرموده بود، عمل نمودند، به اینطورنزد علمهای خود خیمه می‌زدند و به اینطور هرکس برحسب قبایل خود با خاندان آبای خودکوچ می‌کردند.۳۴34