اعداد 1

و در روز اول ماه دوم از سال دوم از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، خداوند دربیابان سینا در خیمه اجتماع موسی را خطاب کرده، گفت: ۱ 1
«حساب تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، به شماره اسم های همه ذکوران موافق سرهای ایشان بگیرید. ۲ 2
از بیست ساله و زیاده، هر‌که از اسرائیل به جنگ بیرون می‌رود، تو وهارون ایشان را برحسب افواج ایشان بشمارید. ۳ 3
و همراه شما یک نفر از هر سبط باشد که هر یک رئیس خاندان آبایش باشد. ۴ 4
و اسم های کسانی که با شما باید بایستند، این است: از روبین، الیصوربن شدیئور. ۵ 5
و از شمعون، شلومیئیل بن صوریشدای. ۶ 6
و از یهودا، نحشون بن عمیناداب. ۷ 7
و از یساکار، نتنائیل بن صوغر. ۸ 8
و از زبولون، الیاب بن حیلون. ۹ 9
و از بنی یوسف: از افرایم، الیشمع بن عمیهود. و از منسی، جملیئیل بن فدهصور. ۱۰ 10
از بنیامین، ابیدان بن جدعونی. ۱۱ 11
و از دان، اخیعزر بن عمیشدای. ۱۲ 12
و از اشیر، فجعیئیل بن عکران. ۱۳ 13
و از جاد، الیاساف بن دعوئیل. ۱۴ 14
و از نفتالی، اخیرع بن عینان.» ۱۵ 15
اینانند دعوت‌شدگان جماعت و سروران اسباط آبای ایشان، و روسای هزاره های اسرائیل. ۱۶ 16
و موسی و هارون این کسان را که به نام، معین شدند، گرفتند. ۱۷ 17
و در روز اول ماه دوم، تمامی جماعت را جمع کرده، نسب نامه های ایشان را برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، به شماره اسم‌ها از بیست ساله و بالاتر موافق سرهای ایشان خواندند. ۱۸ 18
چنانکه خداوندموسی را امر فرموده بود، ایشان را در بیابان سینابشمرد. ۱۹ 19
و اما انساب بنی روبین نخست زاده اسرائیل، برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق نامها و سرهای ایشان این بود: هر ذکور ازبیست ساله و بالاتر، جمیع کسانی که برای جنگ بیرون می‌رفتند. ۲۰ 20
شمرده شدگان ایشان از سبطروبین، چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند. ۲۱ 21
و انساب بنی شمعون برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان، کسانی که از ایشان شمرده شدند، موافق شماره اسم‌ها و سرهای ایشان این بود: هر ذکور از بیست ساله و بالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۲ 22
شمرده شدگان ایشان ازسبط شمعون، پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند. ۲۳ 23
و انساب بنی جاد برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها، از بیست ساله وبالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۴ 24
شمرده شدگان ایشان از سبط جاد، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند. ۲۵ 25
و انساب بنی یهودا برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها ازبیست ساله و بالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۶ 26
شمرده شدگان ایشان از سبط یهودا، هفتاد و چهار هزار و شش صد نفر بودند. ۲۷ 27
و انساب بنی یساکار برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها ازبیست ساله و بالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۲۸ 28
شمرده شدگان ایشان از سبط یساکار، پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند. ۲۹ 29
و انساب بنی زبولون برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها ازبیست ساله و بالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۳۰ 30
شمرده شدگان ایشان از سبط زبولون پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بودند. ۳۱ 31
و انساب بنی یوسف از بنی افرایم برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم هااز بیست ساله و بالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۳۲ 32
شمرده شدگان ایشان از سبط افرایم، چهل هزار و پانصد نفر بودند. ۳۳ 33
و انساب بنی منسی برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها، ازبیست ساله و بالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۳۴ 34
شمرده شدگان ایشان از سبط منسی، سی و دو هزار و دویست نفر بودند. ۳۵ 35
و انساب بنی بنیامین برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها، ازبیست ساله بالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۳۶ 36
شمرده شدگان ایشان از سبط بنیامین، سی و پنج هزار و چهارصد نفر بودند. ۳۷ 37
و انساب بنی دان برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها از بیست ساله وبالاتر، هر‌که برای جنگ می‌رفت. ۳۸ 38
شمرده شدگان ایشان از سبط دان، شصت و دو هزار و هفتصد نفر بودند. ۳۹ 39
و انساب بنی اشیر برحسب قبایل و خاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها از بیست ساله وبالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۴۰ 40
شمرده شدگان ایشان از سبط اشیر، چهل ویک هزار و پانصد نفر بودند. ۴۱ 41
و انساب بنی نفتالی برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان، موافق شماره اسم‌ها ازبیست ساله و بالاتر، هر‌که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۴۲ 42
شمرده شدگان ایشان از سبط نفتالی، پنجاه و سه هزار و پانصد نفر بودند. ۴۳ 43
اینانند شمرده شدگانی که موسی و هارون با دوازده نفر از سروران اسرائیل، که یک نفر برای هر خاندان آبای ایشان بود، شمردند. ۴۴ 44
و تمامی شمرده شدگان بنی‌اسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان، از بیست ساله و بالاتر، هر کس از اسرائیل که برای جنگ بیرون می‌رفت. ۴۵ 45
همه شمرده شدگان، ششصد و سه هزار و پانصد وپنجاه نفر بودند. ۴۶ 46
اما لاویان برحسب سبط آبای ایشان در میان آنها شمرده نشدند. ۴۷ 47
زیرا خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: ۴۸ 48
«اما سبط لاوی را مشمار و حساب ایشان را درمیان بنی‌اسرائیل مگیر. ۴۹ 49
لیکن لاویان را برمسکن شهادت و تمامی اسبابش و بر هرچه علاقه به آن دارد بگمار، و ایشان مسکن و تمامی اسبابش را بردارند، و ایشان آن را خدمت نمایندو به اطراف مسکن خیمه زنند. ۵۰ 50
و چون مسکن روانه شود لاویان آن را پایین بیاورند، و چون مسکن افراشته شود لاویان آن را برپا نمایند، وغریبی که نزدیک آن آید، کشته شود. ۵۱ 51
و بنی‌اسرائیل هر کس در محله خود و هر کس نزدعلم خویش برحسب افواج خود، خیمه زنند. ۵۲ 52
و لاویان به اطراف مسکن شهادت خیمه زنند، مبادا غضب بر جماعت بنی‌اسرائیل بشود، ولاویان شعائر مسکن شهادت را نگاه دارند.» ۵۳ 53
پس بنی‌اسرائیل چنین کردند، و برحسب آنچه خداوند موسی را امر فرموده بود، به عمل آوردند. ۵۴ 54